ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

พระเจ้าคืออะไร

กับคำถามที่ว่า พระเจ้าคืออะไร ?

เมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้ เป็นปัญหาที่ง่าย แต่ยากที่จะให้คำตอบ และพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ เพราะจะระบุลงไปโดยชัดเจนว่า พระเจ้าเป็นสิ่งนั้น สิ่งนี้ ไม่ได้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า นักปรัชญาจึงพยายามหาคำตอบโดยกล่าวถึงลักษณะหรือธรรมชาติของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไร

เกี่ยวกับธรรมชาติของพระเจ้า นักปรัชญาฝ่ายเทวนิยมได้กล่าวไว้ต่าง ๆ กัน พอจะสรุปได้ดังนี้

1. พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่จำกัด เป็นสิ่งนิรันดรและเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยตัวเอง

พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่จำกัด หมายความว่า มีอำนาจอย่างไม่สิ้นสุด ไม่ขึ้นอยู่กับอวกาศ แต่แสดงออกมาเป็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในอวกาศ
พระเจ้าเป็นสิ่งนิรันดร หมายความว่า ไม่ขึ้นอยู่กับกาล คืออยู่เหนือกาล แต่แสดงออกมาเป็นเหตุการณ์ในกาล
พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยตัวเอง หมายความว่าไม่ขึ้นอยู่กับเหตุ แต่เป็นเหตุของโลก

2. พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข และเป็นสิ่งสัมบูรณ์

พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไข หมายความว่า ไม่มีสิ่งภายนอกมากำหนด แต่เป็นผู้กำหนดตัวเอง
พระเจ้าเป็นสิ่งสัมบูรณ์ หมายความว่า ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนอกจากตัวเอง

3. พระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือเป็นปฐมเหตุของโลก และเป็นเหตุผลที่สิ้นสุดของโลก

 1. พระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือเป็นปฐมเหตุของโลก หมายความว่า พระเจ้าเป็นเหตุแรก โลกเป็นผล เหตุก็คือการก่อให้เกิดผล ผลก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานซึ่งเป็นเหตุ พลังงานของพระเจ้านั่นเองที่เปลี่ยนแปลงรูปมาเป็นโลกนี้
 2. พระเจ้าเป็นเหตุผลที่สิ้นสุดของโลก หมายความว่า สรรพสิ่งในโลกย่อมมีเหตุผลสำหรับความมีอยู่ของมัน กล่าวคือมีสัมพันธภาพระหว่างกัน และรวมกันเป็นเอกภาพ ซึ่งแสดงว่ามีเหตุผลที่สิ้นสุดของโลก และพระเจ้านั่นเองคือเหตุผลที่สิ้นสุด

4. พระเจ้าเป็นวิญญาณสัมบูรณ์ หรืออัตตาสัมบูรณ์

 1. วิญญาณสัมบูรณ์ หรืออัตตาสัมบูรณ์นี้ สร้างโลกและวิญญาณที่จำกัดจากตัวเอง แล้วถ่ายทอดความรักและคุณสมบัติทางวิญญาณให้แก่วิญญาณที่จำกัดเหล่านั้น วิญญาณที่จำกัดจึงพยายามจะกลับไปรว
 2. กับวิญญาณสัมบูรณ์นั้นอีก พระเจ้าเป็นผู้นำทางวิญญาณและจุดหมายปลายทางของมนุษย์

5. พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมจริยธรรม
พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมจริยธรรม จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจริยธรรม มีความชอบธรรมสูงสุด อำนวยความยุติธรรมให้แก่มนุษย์ มนุษย์ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตามเสรีภาพที่พระเจ้ามอบให้

6. พระเจ้าเป็นที่มาของอุดมคติ
นั่นคือ พระเจ้าเป็นที่มาของความจริง ความดี ความงาม และความบริสุทธิ์ กล่าวคือ

 1. ความจริง เป็นอุดมคติของตรรกวิทยา
 2. ความดี เป็นอุดมคติของจริยศาสตร์
 3. ความงาม เป็นอุดมคติของสุนทรียศาสตร์
 4. ความบริสุทธิ์ เป็นอุดมคติของศาสนา

อุดมคติเหล่านี้มีอยู่ในพระเจ้า แล้วถ่ายทอดมาให้มนุษย์ด้วยอำนาจอันไม่จำกัด นอกจากธรรมชาติของพระเจ้าที่นักปรัชญากล่าวไว้แล้ว นักปรัชญาฝ่ายเทวนิยมยังได้กล่าวถึงลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้าไว้เพื่อเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าดังนี้

 1. พระเจ้าทรงศักดานุภาพที่ยิ่งใหญ่ (Omnipotence) หมายถึงพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจทุกอย่าง หรือมีอำนาจสูงสุด ที่ไม่มีขอบเขตจำกัด
 2. พระเจ้าทรงเป็นสัพพัญญู (Omniscience) หมายถึงพระเจ้าเป็นผู้มีความรู้ไม่จำกัด ไม่มีขอบเขตจำกัด ทรงความรู้ทุกอย่าง ทรงรู้ทั้งพระองค์เองและสรรพสิ่ง ทั้งในอดีต อนาคตและปัจจุบัน
 3. พระเจ้าทรงมีความดีสูงสุด หรือมีความเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ (Omnibenevolence) หมายถึงพระเจ้าเป็นผู้มีคุณความดีในหลักศีลธรรมที่สูงสุด เป็นผู้สร้าง ผู้ดูแลจักรวาล และเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเคารพบูชา

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย