ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

เหตุผลทางจริยธรรม

(Moral Argument)

ข้อพิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้าโดยอาศัยเหตุผลทางจริยธรรมนี้ ได้ถือว่า พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมจริยธรรม หากพระเจ้าไม่มี คนที่ทำความดี ย่อมจะไม่ได้รับการยกย่องสนับสนุน และคนที่ทำความชั่ว ย่อมจะไม่ได้รับการลงโทษ แล้วโลกนี้ก็จะไม่มีความเที่ยงธรรม

เราอาจจะสังเกตเห็นว่า ในโลกนี้ คนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี หรือกลับได้รับความทุกข์ บางคนทำความชั่วแล้วกลับได้รับความสุข แล้วคนเหล่านี้ก็ตายไปทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรม แต่ความยุติธรรมมีอยู่จริง และชีวิตในโลกนี้ชีวิตเดียวที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรม ต้องรอรับในชีวิตหน้า และผู้ประกันความยุติธรรมให้มนุษย์จะต้องมีอำนาจเหนือมนุษย์ นั่นคือพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงมีอยู่ เพื่อให้ความยุติธรรมแก่มนุษย์ในปรโลกหรือชีวิตหน้า

เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าเป็นผู้ประทานรางวัลแก่ผู้ทำความดี และลงโทษผู้ที่ทำความชั่ว ในโลกนี้ ตลอดถึงชีวิตอนาคตด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
มาร์ติโน ( James Martineau : 1805 - 1900) นักปรัชญาศาสนาชาวอังกฤษ ให้เหตุผลเกี่ยวกับความมีอยู่ของพระเจ้าในเชิงจริยธรรมว่า

  1. กฎศีลธรรมที่ใช้บังคับแก่เรา จะเป็นกฎที่ไม่มีใครสร้างขึ้นไม่ได้ แต่เป็นกฎของพระเจ้าซึ่งถ่ายทอดมาให้เราทางมโนธรรม
  2. พระเจ้าเป็นแหล่งที่มาของพันธะทางศีลธรรม เพราะพันธะทางศีลธรรมนั้นไม่มีใครยกเลิกได้ ถ้าบุคคลในสังคมหรือรัฐสร้างพันธะทางศีลธรรมนั้น พันธะทางศีลธรรมนั้นก็อาจยกเลิกได้ตามความต้องการของบุคคลหรือสถาบันเหล่านั้น
  3. ในโลกนี้มีบุคคลที่แตกต่างกัน บางคนมีศีลธรรมดีกว่าบางคน และพัฒนาให้ดีกว่าขึ้นไปเรื่อย ๆ เราจึงเชื่อว่าต้องมีบุคคลที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด บริสุทธิ์ที่สุดอยู่แน่นอน และบุคคลนั้นก็คือ พระเจ้า ผู้มีความสมบูรณ์โดยประการทั้งปวง

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย