Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

ทฤษฎีการสร้างโลก

(Cosmogony)

ทฤษฎีการสร้างโลก หรือทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล เป็นการพยายามให้คำตอบเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกหรือจักรวาลว่า โลกหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

ทฤษฎีนี้ถือว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกขึ้นโดยฉับพลัน พร้อมด้วยบริวารของโลกและสิ่งที่อาศัยโลกได้แก่ ดาวพระเคราะห์ ดาวบริวาร พืชและสัตว์ สิ่งเหล่านี้คงรูปอยู่อย่างเดิมเหมือนเมื่อแรกสร้าง และจะดำเนินต่อไปในรูปเดิม

ทฤษฎีการสร้างโลกมี 2 แบบคือ

1. การสร้างโลกแบบสัมบูรณ์
2. การสร้างโลกแบบมีเงื่อนไข

การสร้างโลกแบบสัมบูรณ์ หมายความว่า พระเจ้าสร้างโลกขึ้นอย่างฉับพลัน จากความไม่มีอะไรหรือจากความว่างเปล่า ในลักษณะการเนรมิตว่า ขอให้โลกเกิดขึ้น แล้วโลกเกิดขึ้น ซึ่งในขณะนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่าง จะไม่สร้างโลกขึ้นเลยก็ได้ แต่พระองค์สร้างโลกขึ้นเพื่อถ่ายทอดความดีงามทั้งปวงให้แก่สิ่งที่จำกัด

การสร้างโลกแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า พระเจ้าสร้างโลกจากสสารที่มีอยู่แล้ว พระเจ้ากับสสารเป็นสิ่งนิรันดรด้วยกัน แต่สสารดำรงอยู่อย่างไร้ระเบียบ พระเจ้าจึงใช้สสารอันไร้ระเบียบสร้างขึ้นเป็นโลกอันมีระเบียบ

ทฤษฎีการสร้างโลก 2 แบบไม่สมเหตุสมผลทางปรัชญา กล่าวคือ

  1. ถ้าพระเจ้าสร้างโลกจากความไม่มีอะไรหรือความว่างเปล่า ความไม่มีอะไรหรือความว่างเปล่านั้นจะเป็นเหตุเชิงวัสดุของโลก ตามธรรมดาเหตุจะถ่ายทอดธรรมชาติของมันให้แก่ผล ผลก็จะเป็นความไม่มีอะไรหรือความว่างเปล่า นั่นคือโลกเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่
  2. ถ้าพระเจ้าสร้างโลกจากสสารที่มีอยู่แล้ว พระเจ้าก็กลายเป็นสิ่งจำกัด เพราะสสารและพระเจ้าเป็นสิ่งนิรันดรด้วยกัน พระเจ้าควบคุมสสารไม่ได้ ไม่สมกับที่พระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจไม่จำกัด

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com