สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมมนุษย์

สถาบันทางสังคม

สถาบันทางสังคม ในทางสังคมวิทยา หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่สมาชิกในสังคมยอมรับเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในสังคม

องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม

  1. องค์การทางสังคม ได้แก่ สถานภาพ บทบาท การควบคุมทางสังคม การจัดระดับความสำคัญของบุคคลตาม สถานภาพและค่านิยม
  2. หน้าที่ของสถาบันทางสังคม คือ ภาระผูกพันที่สถาบันจะต้องกระทำเพื่อสนองความต้องการของสังคม
  3. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ คือ วิถีทางในการปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสถาบันของสังคม

ประเภทของสถาบันทางสังคม

1. สถาบันครอบครัว

เป็นสถาบันแรกที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรม มีความเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต ประเภทของครอบครัว

1. ครอบครัวเดี่ยว เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก มีลักษณะเป็นกลุ่มปฐมภูมิ
2. ครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และญาติ
3. ครอบครัวซ้อน เป็นครอบครัวที่มีหลายผัวหลายเมีย

หน้าที่สำคัญของสถาบันครอบครัว

1. ให้กำเนิดสมาชิกใหม่และกำหนดสถานภาพแก่สมาชิก
2. ดูแล เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3. อบรมสั่งสอนหลักศีลธรรมจรรยาในการดำรงชีวิตในสังคมนั้น
4. บำบัดความต้องการทางเพศ
5. มีหน้าที่ทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นหน่วยของเศรษฐกิจ

2. สถาบันการปกครอง

ทุกสังคมจำเป็นต้องมีสถาบันการปกครอง เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมให้สงบสุขและเจริญก้าวหน้า

หน้าที่ของสถาบันการปกครอง

1. ระงับข้อขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลและบุคคลในสังคม
2. ออกกฎหมายบังคับใช้ในรูปแบบต่าง ๆ
3. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ
4. รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
5. ให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกให้ปลอดภัยในชีวิต
6. วางแผนและจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคม

3. สถาบันเศรษฐกิจ

เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อสนองความต้องปัจจัย 4 ของสมาชิกในสังคม

หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจ

1. ผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ
2. การแจกแจง เป็นการนำเอาวัตถุดิบ แรงงานไปสู่หน่วยผลิต โดยใช้กลไกของสังคมแลกเปลี่ยนและบริการ
3. การบริโภค ช่วยให้ผลผลิตมีการบริโภคเพียงพอ
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4. สถาบันการศึกษา

เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้แก่สมาชิกในสังคม เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ความสามารถ วัฒนธรรม และคุณธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมส่วนรวม

หน้าที่ของสถาบันการศึกษา

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางสังคมแก่สมาชิก
2. ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลัง
3. สนับสนุนการใช้สติปัญญาและศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
4. ฝึกฝนสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถในอาชีพต่าง ๆ
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง

5. สถาบันทางศาสนา

เป็นสถาบันที่ช่วยยกจิตใจของมนุษย์ในสังคมให้สูงขึ้น ช่วยสร้างความคิด ความเชื่อ ให้สังคมมีความเป็นบึกแผ่น มีรากฐานทางศีลธรรม ค่านิยม แบบแผนความประพฤติที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข

หน้าที่ของสถาบันทางศาสนา

1. สร้างศรัทธาและความเชื่อแก่มนุษย์
2. อบรมสั่งสอนคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม
3. เป็นแรงเสริมการจัดระเบียบทางสังคม
4. เป็นแรงเสริมการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
5. สร้างเสริมค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม
6. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีความสุขทางใจ

วัฒนธรรม
โครงสร้างสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม
สังคมไทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ปัญหาสังคมไทย
หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
รัฐและการจัดระเบียบปกครองภายในรัฐ
ระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย