Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมมนุษย์

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

สมัยสุโขทัย

  1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยมีสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการปกครอง และแวดล้อมด้วยเมืองลูกหลวง เมืองพระยามหานคร เมืองประเทศราช
  2. ด้านเศรษฐกิจ สมัยสุโขทัยประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ และเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม
  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการนับถือพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ มีการประดิษฐ์อักษรไทย วรรณกรรมเล่มแรกคือ ไตรภูมิพระ ร่วง ความก้าวหน้าทางศิลปะ คือ การสร้างวัดและพระพุทธรูป

สมัยอยุธยาและธนบุรี

  1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ 4
  2. ด้านเศรษฐกิจ เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการค้ากว้างขึ้น มีการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า มีการจัดเก็บภาษีอากร
  3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมและรับเอาแบบวัฒนธรรมอย่างจากชาติต่าง ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น

สมัยรัตนโกสินทร์ ถึงปัจจุบัน

  1. ด้านการเมืองการปกครอง มีการชำระกฎหมาย เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ในรัชกาลที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม วางรากฐานการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2475 เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ปัจจุบันประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยรัฐบาลให้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคแก่ประชาชนในการคิดและตัดสินใจเท่าเทียมกัน
  2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณี เพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาติตะวันตก เช่น การให้สวมเสื้อเข้าเฝ้า และสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเลิกทาส ปฏิรูปการศึกษา และเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรม หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รับวัฒนธรรมตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้วิถีการดำเนินชีวิต ค่านิยมของสังคมไทยเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น ปัจจุบันประชากรมีอัตราการเพิ่มสูงมากขึ้น สังคมเมืองขยายตัวรวดเร็ว ค่านิยมของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางวัตถุนิยม สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปความผูกพันและใกล้ชิดกันน้อยลง เกิดปัญหาสังคมตามมาและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน
  3. ด้านเศรษฐกิจ หลังการทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้า เช่น อังกฤษเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่าไม้ ทำให้ระบบเงินตราเปลี่ยนแปลง ในสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฉบับแรก ทำให้เศรษฐกิจของไทยมีแบบแผนมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน

แนวโน้มของสังคมไทย

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม คือ

1. เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม
2. มีแนวโน้มเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
3. มีลักษณะเป็นสังคมประชาธิปไตยมากขึ้น
4. สตรีสามารถทำงานนอกบ้านและพึ่งพาตนเองมากขึ้น
5. สถาบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง คือ พ่อ แม่ ลูก

วัฒนธรรม
โครงสร้างสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม
สังคมไทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ปัญหาสังคมไทย
หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
รัฐและการจัดระเบียบปกครองภายในรัฐ
ระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com