สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ และเป็นสิ่งที่ศาลใช้ตัดสินคดี

ลักษณะของกฎหมาย

1. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน
2. กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป จนกว่าจะมีการยกเลิก

วิวัฒนาการของกฎหมายไทย

 • สมัยสุโขทัย กฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกและถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย คือ ศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหง
 • สมัยอยุธยาและธนบุรี มีการใช้พระราชศาสตร์และพระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายที่ใช้สืบต่อกันมา
 • สมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดให้ชำระกฎหมายใหม่ เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง ได้แก่

  - ตราราชสีห์ ประจำตำแหน่งสมุหนายก
  - ตราคชสีห์ ประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  - ตราบัวแก้ว ประจำตำแหน่งโกษาธิบดี

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้แก้ไขกฎหมายตราสามดวงออกเป็นพระราชกำหนดฉบับต่าง ๆ 500 ฉบับ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นทัดเทียมกับประเทศทางตะวันตก ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ มีการตั้งโรงเรียนสอนกฎหมาย มีการยกเลิกการไต่สวนคดีแบบจารีตนครบาล และตรากฎหมายอาญาขึ้นซึ่งถือว่าเป็น ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการวางรากฐานกฎหมายไทย คือ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย

ประเภทของกฎหมาย

 • กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ได้แก่
  - กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายระหว่างเอกชนต่อเอกชนว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทั่วไป
  - กฎหมายพาณิชย์ เป็นกฎหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลในทางการค้า อุตสาหกรรม การกสิกรรม และการธนาคาร
 • กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองรัฐ ระหว่างรัฐกับเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้แก่
  - กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครอง
  - กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดระเบียบทางการปกครองของประเทศ หรือการบริหารราชการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี , กระทรวง , ทบวง , กรม) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด , อำเภอ) และส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาล , องค์การปกครองพิเศษกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา)
  - กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิด และลักษณะโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับ
  - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายว่าด้วยการจับกุมคุมขัง การฟ้องร้อง การพิจารณาพิพากษา เป็นต้น
  - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายเป็นกำหมายที่บัญญัติถึงการยื่นคำฟ้อง คำให้การ การพิจารณาคดี ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา กฎหมายระหว่างประเทศ คือ กฎหมายที่กำหนดความเกี่ยวพันระหว่างประเทศต่อประเทศ หรือรัฐต่อรัฐ แบ่ง เป็น 3 แระเภท คือ
  - กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
  - กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  - กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

ลำดับความสำคัญของกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติ

 • รัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ
 • ผู้ตราพระราชบัญญัติ คือ พระมหากษัตริย์
 • ตราขึ้นเพื่อจัดระเบียบทางสังคม
 • สามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการยกเลิก
 • ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. พระราชกำหนด

 • ออกเฉพาะเรื่องในกรณีพิเศษ
 • มีสภาพบังคับเท่าพระราชบัญญัติ
 • ผู้เสนอ คือ รัฐมนตรี
 • ผู้พิจารณา คือ รัฐมนตรี
 • ผู้ตรา คือ พระมหากษัตริย์
 • ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

3. พระราชกฤษฎีกา

 • ออกโดยฝ่ายบริหาร
 • จะขัดกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดไม่ได้
 • มีสภาพเฉพาะเรื่อง เพื่อกำหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติ
 • ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

4. กฎกระทรวง

 • ออกโดยรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้น
 • ผู้ตรา คือ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
 • เป็นกฎหมายกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดให้อำนาจไว้

5. ข้อบัญญัติจังหวัด

 • ออกโดยสภาจังหวัด
 • ประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด

6. เทศบัญญัติ

 • ออกโดยสภาเทศบาล
 • ผู้ตรา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

 • ออกโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • ผู้ตรา คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรม
โครงสร้างสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม
สังคมไทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ปัญหาสังคมไทย
หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
รัฐและการจัดระเบียบปกครองภายในรัฐ
ระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย