Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ และเป็นสิ่งที่ศาลใช้ตัดสินคดี

ลักษณะของกฎหมาย

1. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน
2. กฎหมายต้องมีลักษณะเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. กฎหมายเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอไป จนกว่าจะมีการยกเลิก

วิวัฒนาการของกฎหมายไทย

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้แก้ไขกฎหมายตราสามดวงออกเป็นพระราชกำหนดฉบับต่าง ๆ 500 ฉบับ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นทัดเทียมกับประเทศทางตะวันตก ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ มีการตั้งโรงเรียนสอนกฎหมาย มีการยกเลิกการไต่สวนคดีแบบจารีตนครบาล และตรากฎหมายอาญาขึ้นซึ่งถือว่าเป็น ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการวางรากฐานกฎหมายไทย คือ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย

ประเภทของกฎหมาย

ลำดับความสำคัญของกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติ

2. พระราชกำหนด

3. พระราชกฤษฎีกา

4. กฎกระทรวง

5. ข้อบัญญัติจังหวัด

6. เทศบัญญัติ

7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรม
โครงสร้างสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม
สถาบันทางสังคม
สังคมไทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ปัญหาสังคมไทย
หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
รัฐและการจัดระเบียบปกครองภายในรัฐ
ระบบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองของไทยปัจจุบัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com