ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์

กำเนิดแนวคิดแบบมนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งธรรมชาติ (man as a natural being)
มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ (man as a human being)
มนุษย์กับภาวะแปลกแยก (man and his alienation)
มนุษย์คอมมิวนิสต์ (the communist man)
บทสรุป
บรรณานุกรม

มนุษย์คอมมิวนิสต์ (the communist man)

จากที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับ คงทำให้ทราบได้ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์คอมมิวนิสต์ในทัศนะของปรัชญามาร์กซ์เป็นอย่างไร แต่หากกล่าวอย่างสรุปแล้วมนุษย์ดังกล่าวนี้จะมีความสมดุล 2 ด้าน คือ ด้านที่สัมพันธ์กับตนเองและด้านที่สัมพันธ์กับสังคม

  1. ด้านที่สัมพันธ์กับตนเอง หมายความว่า มีความสมดุลระหว่างการเป็นสิ่งธรรมชาติกับการเป็นมนุษย์ เขาไม่ปฏิเสธความต้องการตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไทในตัวเอง คือไม่เป็นทาสของความต้องการ รู้จักแยกได้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับมนุษย์ รู้จักคาดหมายความต้องการที่จะเกิดในอนาคต และสนองความต้องการของตนในทางที่เหมาะสมเสมอ ปรัชญามาร์กซ์ไม่เห็นด้วยกับการใช้ชีวิตแบบนักบวชที่ควบคุมความต้องการธรรมชาติของมนุษย์ แต่ก็ใช่ว่าจะสนับสนุนการสนองความต้องการอย่างขาดการพินิจพิจารณา เพราะชีวิตที่ดีจะต้องมีดุลยภาพระหว่างความต้องการทางจิตกับความต้องการทางกาย
  2. ด้านที่สัมพันธ์กับสังคม หมายความว่า เขามีคุณสมบัติทุกอย่างของการเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์ เช่น สามารถใช้สติปัญญา สร้างทฤษฎี แสดงความปรารถนาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ได้อย่างอิสระ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มนุษย์คอมมิวนิสต์สามารถเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันหมด ข้อนี้หมายเพียงว่าผู้ไม่แปลกแยกจากคุณสมบัติของมนุษย์มีศักยภาพที่จะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถของตน มนุษย์จะภาคภูมิใจและสำนึกในคุณค่าของตน เคารพตัวเอง รักความเป็นอิสระและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ไม่คิดครอบงำใคร ไม่ต้องการให้ใครต้องขึ้นกับใครหรือต้องนอบน้อมใคร เป็นมนุษย์ที่ร่าเริง แจ่มใส สมบูรณ์ มีค่าในตน รักเพื่อนมนุษย์ และมีลักษณะทางสังคม (socially – oriented being) อย่างแท้จริง

    ฉะนั้น ตราบใดที่ไม่มีความสมดุลทั้ง 2 ด้านนี้ของมนุษย์ แสดงว่ามนุษยชาติยังมีความทุกข์หรือภาวะแปลกแยกในตัวเอง ภารกิจเพื่อกระทำให้เกิดความสมดุลหรือความสมบูรณ์ในมนุษย์จะยังคงมีต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย