ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์

กำเนิดแนวคิดแบบมนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
มนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งธรรมชาติ (man as a natural being)
มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ (man as a human being)
มนุษย์กับภาวะแปลกแยก (man and his alienation)
มนุษย์คอมมิวนิสต์ (the communist man)
บทสรุป
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • ราชบัณฑิตยสถาน. 2532. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา : อังกฤษ – ไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ.
 • วิทยากร เชียงกูล. 2532. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผลึก.
 • Callinicos, Alex. 1982. Is There a Future for Marxism? London : Macmillan Press.
 • Fromm, Erich. 1983. Marx’s Concept of Man. New York : Frederick Ungar Publishing Co.
 • Marx, Karl. 1977. Capital. Vol. I. Moscow : Progress Publishers.
 • -------------. 1977. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscow : Progress Publishers.
 • -------------. 1973. “Theses on Feuerbach”. in F. Engels. Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy, pp. 63 – 65. Moscow : Progress Publishers.
 • Marx, Karl and Engels, F. 1976. The German Ideology. Moscow : Progress Publishers.
 • Grant, Ted. and Woods, Alan. 1996. The Collapse of Stalinism and the Class Nature of the Russian State. (Online). Available : http:/www.marxist.com/Russia/Classnature.html (Accessed 7th Oct. 2002)
 • Gordon, David. 1993. “Socialism : What’s Left after the Callapse of the Soviet System?” Social Research. 60 (Fall 1993) : 472 – 492.
 • Hudelson, Richard. 1993. “Has History Refuted Marxism?” Philosophy of Social Sciences. 23 (June 1993) : 180 – 198.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย