ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ

ศาสนาขงจื้อถือว่าเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่เน้นให้ความสำคัญกับมนุษย์ ขงจื้อมองว่า ธรรมชาติของมนุษย์ คือ ซิ่ง (Hsing) หมายความว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความดี แต่แม้ทุกคนจะมีธรรมชาติแห่งความดีที่ติดตัวมาแต่เกิด โดยธรรมชาติมนุษย์เหมือนกัน แต่การปฏิบัติหรือการกระทำ ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ขงจื้อมองว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (ประภาศรี สีหอำไพ, 2543: 152) โดยให้ทัศนะว่า คนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้นไป จุดเริ่มต้นคือครอบครัว ความสัมพันธ์ของสังคมแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

1. กษัตริย์ ขุนนางกับประชาชน
2. บิดามารดากับบุตรธิดา
3. สามีกับภรรยา
4. ญาติพี่น้อง
5. มิตรสหายทั้งนี้โดยมีหลักจริยธรรมเป็นตัวเชื่อม ขงจื้อให้ความเห็นว่า ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในสังคม ก็เพราะมนุษย์ไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เช่นบิดามารดาไม่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้ดี บุตรธิดาก็ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา หรือสามีภรรยาต่างนอกใจกัน เป็นต้น ผลก็คือ ความเดือดร้อนต่างๆ ก็จะตกแก่สังคม ทำให้สังคมเดือดร้อน แต่ตรงกันข้าม หากทุกคนทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ปัญหาความวุ่นวายของสังคมก็จะหมดไป (ฟื้น ดอกบัว, 2544: 175)

จากการศึกษามโนทัศน์เรื่องมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ตามทัศนะของศาสนาต่างๆ จะเห็นว่า ประเด็นที่ตรงกันของแหล่งกำเนิดของมนุษย์ในศาสนาฮินดู คริสต์และอิสลาม ก็คือ การสร้างของพระเจ้า ดังนั้น ชะตากรรมตั้งแต่เกิดขึ้น การดำรงอยู่ และจุดหมายปลายทาง การตาย รวมถึงชีวิตหลังความตายของมนุษย์ในศาสนาฮินดู คริสต์และอิสลามนั้น ตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้า ซึ่งอาจมองได้ว่า มนุษย์ในทัศนะของศาสนาเหล่านี้ไม่มีอิสระในการทำอะไรตามใจตนเอง แต่ชะตาหรือชีวิตขึ้นอยู่กับพระเจ้าจะลิขิต

ส่วนคำตอบคำถามที่ว่ามนุษย์คือใคร เมื่อพิจารณาจากความคิดทางศาสนาจะเห็นได้ว่ามีคำอธิบายที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนมาก คือ มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับมวลสรรพสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจการสร้างของพระเจ้าบ้าง พระพรหมบ้าง ฉะนั้น พระเจ้า หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเป็นคำอธิบายอย่างแรกที่สุดที่มนุษย์นำมาใช่ในการอธิบายว่า ตัวเองคือใคร แต่ก็มีบางศาสนา เช่น พุทธศาสนา เป็นต้นให้มุมมองที่แตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่การกระทำของตัวมนุษย์เอง มนุษย์จะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำ ดังคำพูดที่คนทั่วไปคุ้นเคย คือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กรรมลิขิต” ซึ่งสื่อถึงมุมมองของพุทธศาสนาที่แตกต่างออกไปจากศาสนาอื่นๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย