Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์

การศึกษามนุษย์ในเชิงสังคมศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสังคมและคุณค่า ดีชั่ว ที่มนุษย์ยึดถือ และเป็นการศึกษาในเชิงข้อเท็จจริงว่า เป็น “อะไร” “อย่างไร” เท่านั้น มิได้ประเมินค่าว่าอะไร “ควร” “ไม่ควร” ดังนั้นสังคมศาสตร์แม้จะศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาก็มิได้ศึกษาในเชิงประเมินค่า แต่ศึกษาว่า สังคมใดยึดถือประเพณีหรือความเชื่ออะไร ปฏิบัติอย่างไร และอะไรเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดประเพณีหรือความเชื่อเช่นนั้น (สมภาร พรหมทา, 2543: 1-2) ในความเป็นจริงนักสังคมศาสตร์ก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดเอาสังคมมนุษย์เป็นหน่วยในการศึกษา ความรู้และความเข้าเกี่ยวกับมนุษย์ในทัศนะของนักสังคมศาสตร์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของมนุษย์ในระดับสังคมและวัฒนธรรมมากกว่าระดับปัจเจกชน

สังคมศาสตร์นั้นมีมโนทัศน์เกี่ยวกับมนุษย์ที่สำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ
(1) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
(2) มนุษย์คือสัตว์เศรษฐกิจที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด และ
(3) มนุษย์คือผู้มีชีวิตอยู่เพื่อค้นหาความหมายและคุณค่าของชีวิต

ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

จากการศึกษาองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับมนุษย์ จะเห็นว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ที่หลากหลายและแตกต่างออกไปตามบริบทของแต่ละศาสตร์ เราได้เห็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาบางศาสนามีชีวิตขึ้นอยู่กับอำนาจเหนือธรรมชาติหรือพระเจ้า แต่บางศาสนานั้นเน้นไปที่การกระทำเป็นตัวตัดสินตัวเอง ด้านปรัชญาก็เน้นไปที่ทัศนะสองขั้ว คือ มนุษย์ในทัศนะของสสารนิยมและจิตนิยม ทั้งสองสำนักต่างให้คำนิยามและชี้ให้เห็นความหมายของมนุษย์ที่แตกต่างออกไป และทัศนะทั้งสองก็มีความคิดที่ตรงกันข้ามกับศาสนาและความเชื่ออย่างสิ้นเชิง ถือว่าเป็นมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ที่ขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยในโลกของความเชื่อและวิชาการ จากมุมมองตรงนี้ทำให้เกิดอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับมนุษย์ในฐานะที่เป้นสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในทางร่างกายและสังคม ส่วนนักสังคมศาสตร์ก็ให้มุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับการดำรงชีวิตเชิงเศรษฐกิจและการเมือง และมนุษย์ในฐานะดังกล่าวก็พยายามค้นหาความหมายของชีวิตและคุณค่าทางจริยธรรม เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของตนเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com