ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์

สมองมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนต่าง ๆ มากมาย ทฤษฎีในการแบ่งส่วนต่างๆ ของสมองแตกต่างกันตามตำแหน่งและหน้าที่การทำงาน รูปแบบหนึ่งที่นิยมโดยทั่วไปจะแบ่งสมองออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ (Feldman R.S. (1996). อ้างใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545: 5) ดังนี้

  1. สมองส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนสัตว์มีกระดูกสันหลัง เรียกว่า เซนทรัล คอร์ (central core) หรือสมองส่วนแกนกลาง สมองส่วนนี้ในมนุษย์เปรียบได้กับส่วนที่เรียกว่า ก้านสมอง หรือ Brain stem สมองส่วนนี้จะทำหน้าที่พื้นฐานของสมองเช่นเดียวกับสมองของสัตว์ทั่วไป เช่น ทำหน้าที่ควบคุมการหายใจ การกิน การหลับ การสืบพันธุ์ เป็นต้น และสมองส่วนที่หนึ่งจะอยู่บนสุดของกระดูกไขสันหลัง ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหลายๆ ส่วน เช่น เมดูล่า (medulla) ทำหน้าที่ควบคุมกลไกการทำงานของร่างกาย และที่สำคัญที่สุดได้แก่ การหายใจ และการเต้นของหัวใจ ซีรีเบลลัม (cerebellum) ส่วนของสมองส่วนนี้จะควบคุมการเดินให้ตรงและการทรงตัว ทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของร่างกาย ตรวจตราปฏิกิริยาตอบรับจากกล้ามเนื้อ ทำให้เรารู้ตำแหน่ง รู้การเคลื่อนไหว และความตึงเครียดจะสังเกตได้ว่าคนทีดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด แอกอฮอร์จะกดการทำงานของชีรีเบลลัมให้ด้อยประสิทธิภาพลงทำให้เคลื่อนไหวไม่ตรงทาง เป็นต้น
  2. สมองส่วนที่แสดงเอกลักษณ์ของมนุษย์ เรียกว่า ซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ (cerebral cortex) หรือสมองส่วนควบคุมระบบการคิดและการใช้เหตุผล การวินิจฉัย และการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน หน้าที่ส่วนนี้ของสมองมนุษย์แยกมนุษย์ออกจากสัตว์อย่างชัดเจน สมองส่วนนี้จะอยู่บริเวณสมองใหญ่ทั้งหมด หรือสมองส่วนที่เรียกว่า ซีรีบรัม มีอยู่ประมาณร้อยละ 70 ของสมองทั้งหมด ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่พับทบกันจำนวนมากมีลักษณะเหมือนระลอกคลื่นขดม้วนกันอยู่ เนื้อเยื่อดังกล่าวมีความหนาเพียงหนึ่งส่วนสิบสองของหนึ่งนิ้วเท่านั้น แต่หากนำมาแผ่กว้างกับพื้นจะมีความกว้างถึง 2 ตารางฟุตทีเดียว

สมองส่วนนี้สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วนใหญ่ๆ และแต่ละส่วนเรียกว่า โลบ (lobe) ดังนี้

1. ฟรอนทอลโลบ (Frontal Lobe) คือ สมองส่วนหน้าจะอยู่ส่วนหน้าสุดมีหน้าที่สำคัญหลายประการ ตั้งแต่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ แขนขา และใบหน้า การับรู้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความจำ ความฉลาดและคำพูดด้วย

2. พารายทอลโลบ (Parietal lobe) คือสมองส่วนข้างอยู่ถัดจากสมองส่วนหน้าทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับประสาทสัมผัส3. เทมโพราลโลบ (Tamporal Lobe) คือสมองส่วนขมับอยู่ตรงกลางในส่วนที่ต่ำลงมาจากสมองส่วนพารายทอลโลบ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน พฤติกรรม ความจำ และภาษา ทำงานร่วมกัฟรอนทอลโลบเกี่ยวกับการได้กลิ่น และด้านในของเทมโพราลโลบทั้งซ้ายและขวาจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า ฮิปโปแคมปัส มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำระยะยาว การเรียนรู้ และอารมณ์

4. ออกซิปิทอลโลบ (Occipital Lobe) คือ สมองส่วนท้ายทอย อยู่ด้านหลังสุดของคอร์เท็กซ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น

มีผู้เชียวชาญบางกลุ่ม อย่างเช่น ดร. พอล แมคลีน (Dr.Paul Mclean) จากศูนย์สุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ดร.คาร์ล ไพรบรัม (Dr.Karl Pribrum) ดร. วิลเดอร์ เพนฟิลด์ (Dr.Wilder Penfild) และ ดร.เพียร์ซ (Dr.Pierce) ได้แบ่งโครงสร้างของสมองออกเป็น 3 ส่วนตามวิวัฒนาการของสมอง

สมอง 3 ส่วนนี้ ได้แก่ อาร์เบน (R-brian) หรือ เรปทิเลียนเบรน (Reptilian brian) แปลว่า มาจากสัตว์เลื้อยคลานหรือสมองสัตว์ชั้นต่ำ ซึ่ง ดร.ไพรบรัม แนะนำว่าเราควรจะเรียก เรปทิเลียนเบรน หรือสมองของสัตว์เลื้อคลานว่า คอร์เบรน (Core brian) หรือแกนหลักของสมอง

สมองส่วนที่สองเรียกว่า ลิมบิกเบรน (Limbic brain) หรือ โอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old Mammalian brian) คือ สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยเก่า และสมองส่วนที่สามเรียกว่า นิวแมมมาเลียนเบรน (New mammalian brian) หรือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่

สมองส่วนอาร์เบรน คือสมองที่อยู่แกนสมองหรือก้านสมองนั่นเอง ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ การหายใจ สมองส่วนลิมบิกเบรนหรือสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยเก่า ก็คือสมองส่วนอิปโปแคมปัส เทมโพราลโลบ และบางส่วนของฟรอนทอลโลบซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับความจำ การเรียนรู้ พฤติกรรม ความสุข อารมณ์ขั้นพื้นฐาน และสมองส่วนนิวแมมาเลียนเบรนหรือสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยใหม่ คือสมองใหญ่ทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ สติสัมปชัญญะและรายละเอียดที่สลับซับซ้อน

โครงสร้างสมอง 3 ส่วนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเรา ก็คือระบบประสาทสำคัญที่ได้วิวัฒนาการมาจากยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ และเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต อย่างไรก็ตามควรจำไว้ว่าสมองเรายังมีความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนา หรือยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อีกมาก ประสบการณ์หรือการกระทำของเรารวมถึงความรู้สึก นึกคิด พฤติกรรม กิจกรรมทั้งหลาย การหลับ การตื่น ความฝัน ล้วนขึ้นอยู่กับสมองทั้ง 3 ส่วนนี้ทั้งสิ้น ระบบสมอง 3 ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติสามารถสร้างโครงสร้างใหม่ และโครงสร้างที่สลับซับซ้อนขึ้นบนพื้นฐานของโครงสร้างเก่าๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเซลล์ง่ายๆ ที่ได้ผสมผสานตัวเองเข้าไปในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ เป็นการเปลี่ยนหรือวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย