Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล

การศึกษากระบวนการใช้เหตุผลทำให้เราเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล และการใช้เหตุผลในทุกๆ ด้าน ก็เป็นวิธีการที่จะช่วยเราให้เข้าใจการคิดในรูปแบบที่เรียกว่า “การหาเหตุผลและการใช้เหตุผล” เพื่อนำมาใช้เป็นข้อสนับสนุนการพิสูจน์ความถูกต้องตามเป็นจริงของการตัดสินใจที่จะกลายเป็นมติหรือญัตติขึ้นมาในเรื่องนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ อีกอย่างคือ สามารถช่วยให้เราเข้าใจการแยกแนวคิดว่า อะไรเป็นแนวคิดที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล เหนุผลที่เราอ้างอิงนั้นเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนัก ถูกต้อง และอะไรเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องและไม่มีความสมเหตุสมผลดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) คือ การททำให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อย่างน้อยที่สุดเมื่อเรียนรายวิชานี้แล้วผู้เรียนน่าจะรู้จักและเข้าใจกฏเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีคิดและวิธีการใช้เหตุผลแบบต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในบริบทต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแต่ผู้เรียนต้องตระหนักว่าการวิเคราะห์การอ้างเหตุผลนั้นไม่ใช่เพื่อการจับผิดหรือการโต้เถียงเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับคนอื่น แต่เป็นการประเมินให้เห็นคุณค่าของการใช้เหตุผลในทุกๆ ด้านเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่การใช้เหตุผลนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของการคิดและวิธีคิดที่หลากหลาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com