ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

มนุษย์กับการใช้เหตุผล

       การใช้เหตุผลและการรู้จักใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตถือว่า เป็นพัฒนาการสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆ การใช้เหตุผล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาพทางสังคมมีความซับซ้อนมาก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ตามทัศนะของศาสตร์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ในแต่ละสังคมนั้นก็มีวิธีคิดและรูปแบบของการใช้เหตุผลที่แตกต่างออกไป จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รูปแบบและวิธีการใช้เหตุผล รวมถึงความเป็นมาของวิธีคิดและการใช้เหตุผลทั้งตะวันออกและตะวันตกด้วย

ความหมายและความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
มนุษย์คือใคร: ทัศนะด้านศาสนา
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาอินดู
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม
มนุษย์ในทัศนะของศาสนาขงจื้อ
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านปรัชญา
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านวิทยาศาสตร์
มนุษย์คือใคร : ทัศนะด้านสังคมศาสตร์
ความหมายของการใช้เหตุผล
สมองกับพัฒนาการการใช้เหตุผลของมนุษย์
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล
ความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เหตุผล
การคิดและการใช้เหตุผลของตะวันตกและตะวันออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย