ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

ประวัติของพระพุทธเจ้า

ศาสนาทุกศาสนานั้นจะต้องมีศาสดาเป็นผู้ให้กำเนิด พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เทพเจ้า แต่ทรงเป็นมนุษย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐที่แม้แต่เทวดาและเหล่ามนุษย์ให้ความเคารพ เพราะพระองค์ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง

ชาติภูมิ

พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ มีพระราชบิดาพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ศากยวงศ์ ส่วนพระราชมารดาทรงพระนามว่า พระนางสิริมหามายา ทรงประสูติที่สวนลุมพินีหลังจากพระองค์ประสูติได้7 วัน พระมารดาก็ทรงเสด็จสวรรคตพระองค์ได้เข้าศึกษาในสำนักของครูวิศวา

มิตร เมื่ออายุ 16 พรรษาได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพามีพระราชโอรส1 พระองค์ พระนามว่า ราหุลเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ29 พรรษาก็ออกผนวช บำ เพ็ญเพียรลองผิดลองถูกอยู่ 6 ปีจนกระทั่งพระชนมายุ 35 ปี ก็ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแคว้นมคธการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าเริ่มเผยแผ่พระสัทธรรมด้วยการแสดงธรรมแก่พวกเบ็ญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซี่งเป็นปฐมเทศนาชื่อว่า ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ต่อจากนั้นได้ยสะกุลบุตรและสหาย 45 คนเป็นสาวกเพิ่มเติมแล้วให้พระอรหันต์

ทั้งหมดออกเผยแผ่พระธรรม ในช่วงที่ทรงประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ ได้พระอัครสาวกทั้งสองคือ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ และเกิดวันมาฆบูชาขึ้น เพราะมีพระอรหันต์ที่พระองค์บวชให้มาประชุมกัน 1,250 รูป โดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าโอวาทปาฎิโมกข์หลังจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิดาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนพระพุทธบิดาใกล้สวรรคตภายหลังพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังแคว้นโกศลเศรษฐีชื่อ อนาถบิณทิกได้ถวายวัดเชตวัน และนางสุชาดาถวายวัดบุพพาราม

ปรินิพพาน

หลังจากที่พระองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาได้45ปี ก็เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสิรินาราเมื่อพระชนมายุ80 พรรษา แม้กำลังจะสิ้นพระชนม์ก็ยังได้สาวกอีกคนชื่อ สุกัททะ ก่อนดับขันธ์พระองค์ประทานปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายเตือนพุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าให้ความรู้และบทเรียนแก่พุทธศาสนิกชนหลายอย่าง ดังนี้คือ

  1. ทรงเป็นตัวอย่างในการมีความมานะบากบั่น ตั้งจิตตั้งใจศึกษาจนบรรลุธรรมสูงสุด
  2. ทรงแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียรทำงานทั้งชีวิตถึง 45 ปี
  3. ทรงอุทิศชีวิตพระองค์เพื่อผู้อื่น หวังให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มีความสุขหรือบรรลุนิพพาน ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
  4. ทรงสร้างพุทธธรรมอันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้มนุษย์โลกพระองค์จึงมีพระคุณต่อมนุษยชาติอย่างหาที่สุดมิได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย