Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

องค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนามี3 ประการ คือ

  1. ปริยัติ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
  2. ปฏิบัติ ได้แก่ การนำหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่การประพฤติปฏิบัติจริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจาและใจ
  3. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาทั้ง 3ประการนั้น ปริยัติจัดเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเพราะหากไม่มีการศึกษาเล่าเรียนปริยัติ ไม่รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า การประพฤติปฏิบัติก็ผิด

หลักพระพุทธศาสนา ปฏิเวธก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วปฏิเวธก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ พระพุทธศาสนา หากเปรียบเทียบด้วยต้นไม้ พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้นไม้ทั้งต้น ปริยัติเปรียบเหมือนราก ปฏิบัติเปรียบเหมือนลำต้น พร้อมทั้งแก่นกิ่งใบทั้งหมด ปฏิเวธเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ รวมทั้งหมดเป็นต้นไม้ทั้งต้นคือ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ นี้คือ พระพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com