ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สาระธรรมจากพระพุทธศาสนา

ประวัติของพระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา
ความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ลักษณะเชิงปรัชญาของพระพุทธศาสนา

ความแตกต่างระหว่างศาสนากับปรัชญา

ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ซึ่งแสดงถึงกำเนิดของโลกอธิบายการกระทำที่เป็นบุญ บาปซึ่งจะมีผลต่อชีวิตในโลกหน้า อธิบายแบบแผนชีวิตข้อปฏิบัติพิธีกรรมในแต่ละวันแต่ละช่วงชีวิต ส่วนปรัชญา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้

ความจริงของมนุษย์โลก ธรรมชาติ และชีวิตเพื่ออธิบายเหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ โดยใช้หลักการของเหตุผลในวิชาตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่นอน ดังนั้นศาสนาและปรัชญามีความแตกต่างในในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ศาสนานั้นมีคำตอบที่แน่นอนว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร ส่วนปรัชญา ไม่มีคำตอบที่แน่นอนเด็ดขาดว่า หลักแห่งความรู้ และความจริงนั้นเป็นอย่างไร
  2. ศาสนาจะยกย่องผู้เสนอความคิดทางศาสนาว่าเป็นผู้ค้นพบหลักแห่งความรู้และความจริง และมีฐานะเป็น ศาสดา ส่วนปรัชญา ไม่ได้ยกย่องผู้เสนอความคิดทางปรัชญาว่าเป็น ศาสดาแต่ยกย่องในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ในการอธิบายหลักแห่งความรู้และความจริง
  3. ศาสนา เห็นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าถึงหลักแห่งความรู้ และความจริง นั่นคือ ความศรัทธาเนื้อหาของศาสนาจึงมีทั้งส่วนที่เข้าถึงด้วยเหตุผลและส่วนที่เป็นปาฏิหาริย์ ส่วนปรัชญามีความเห็นแตกต่างออกไปในเรื่องวิธีที่จะเข้าถึงหลักแห่ง ความรู้และความจริง
  4. ศาสนา กำหนดให้มี พิธีกรรม หลักปฏิบัติที่บุคคลผู้เชื่อในศาสนานั้นๆ จะต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน ส่วนปรัชญานั้นจะไม่มีข้อกำหนดเรื่องพิธีกรรมหรือวัตรปฏิบัติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย