สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่อยู่ในเมือง บางครั้งคิดว่าท้องไร่ท้องนาเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ท้องไร่ท้องนานั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกดัดแปลงไปจนสภาพธรรมชาติเดิมหลงเหลืออยู่ไม่มากเลย

มีนักนิเวศวิทยาจัดสภาพสิ่งแวดล้อม ตามประเภทที่ถูกดัดแปลงด้วยฝีมือมนุษย์มากน้อยไว้ 5 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรก ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ไม่ได้ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือมนุษย์มาเป็นเวลานานในระยะ 200 ปี เช่น ป่าธรรมชาติ ประเภทที่สอง ได้แก่ พื้นที่ที่ถูกดัดแปลงไปพอสมควรได้แก่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น ประเภทที่สาม ได้แก่ไร่นา โดยเฉพาะไร่นาสมัยใหม่ที่ทำฟาร์มแบบเศรษฐกิจ ซึ่งสภาพแวดล้อมมักถูกทำลายหายไปมาก ที่นั่นธรรมชาติพยายามฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่มนุษย์ก็พยายามต่อต้านด้วยสารทำลายศัตรูพืชและวัชพืช เป็นต้น

ประเภทที่สี่ เป็นพื้นที่ที่ยังคงถูกทำลายไปมากยิ่งขึ้น เช่น บริเวณบ้านเมืองเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกมีอาคารสูงหลายสิบชั้น จนถึงเป็นร้อยชั้น มีพื้นที่ถนนตัดขยายไปทั่วทุกแห่ง ใต้พื้นดินเป็นทางระบายน้ำโสโครก ท่อร้อยสายไฟ สายเคเบิล รวมถึงมีทางรถไฟใต้ดิน ประเภทสุดท้าย ได้แก่ พื้นที่เสื่อมโทรมที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น บริเวณเหมืองแร่ ที่ทิ้งขยะ เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย