สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการมาจาก เอป (ape) ซึ่งเป็นกลุ่มไพรเมตชั้นสูง นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อน ในทวีปแอฟริกาตอนกลางและทวีปเอเชีย นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามแบ่งช่วงของวิวัฒนาการของมนุษย์จากการขุดซากดึกดำบรรพ์ได้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้

  • เมื่อราว 5 – 6 ล้านปีมาแล้ว มีสิ่งมีชีวิตคล้ายลิงยืนตรงได้อุบัติขึ้น ซึ่งดูจากโครงสร้างร่างกายเป็นสัตว์กินพืช
  • ประมาณ 4 ล้านปีผ่านมา จึงเกิดมีมนุษย์เอป คล้ายคน เดินตรง รู้จักใช้เครื่องมือแต่ยังไม่สร้างเครื่องมือ มีโครงสร้างของมีดสั้น ๆ
  • เมื่อราว 3 ล้านปีที่ผ่านมา จึงเกิดมีมนุษย์ (Homo) ขึ้น แต่มนุษย์รุ่นแรกนี้มีลักษณะคล้ายเอปอยู่ รู้จักทำเครื่องมือเอง เรียกชื่อ โฮโมฮาบิลิส (Homo Habilis)
  • เมื่อราว 1 ล้านปี เกิดมนุษย์เดินตัวตรง (Homo erectus) เข้าใจ ว่าเป็น บรรพบุรุษของมนุษย์โดยตรง รู้จักใช้ไฟใช้ขวาน แบบมีด้าม และเดินทางจากทวีปแอฟริกาไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก และ พัฒนามาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน

มนุษย์มีวิวัฒนาการเช่นนี้ได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อวิวัฒนาการของมนุษย์ ปัจจุบันมนุษย์มีชื่อทางวิทยาศาสตรต์ว่า โฮโม ซาเปียน (Homo sapiens) ซาเปียน แปลว่ามนุษย์ที่รู้จักคิดอย่างสูง

มนุษย์กับความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์
มนุษย์กับวิวัฒนาการทางสังคม
มนุษย์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย