ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ภาวะวิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา

แนวพินิจทางรัฐศาสตร์
ภาวะวิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา

ผศ. เชิญ ชวิณณ์ ศรีสุวรรณ

พัฒนาการของรัฐศาสตร์ในแง่สาขาวิชา
ลักษณะเด่นของ “พฤติกรรมศาสตร์”
สาระสำคัญของวิชารัฐศาสตร์ช่วงหลังทศวรรษ 1970
ความหมายทั่วไปของ Approach
แนวพินิจการแจกแจงอำนาจ (Power Distribution Approach)
ลักษณะสำคัญของพหุนิยม
วิพากษ์ “พหุนิยม”
แนวพินิจชนชั้นนำ (Elite Approach)
วิเคราะห์ Classical Elitists
พื้นฐานคุณลักษณะทางจิตฯ 6 ชั้น
จุดเน้นของแนวพินิจชนชั้นนำแบบคลาสสิก
แนวพินิจชนชั้นนำแบบใหม่

จุดเน้นของแนวพินิจชนชั้นนำแบบคลาสสิก

“จุดเน้น (Focusing Points)” ของ Mosca, Pareto, Michels ซึ่ง “เห็นตรงกัน” เกี่ยวกับ “ชนชั้นนำ” ได้แก่ :

(1) การจัดลำดับชั้น (hierarchy) และ ความไม่เท่าเทียมกัน (inequality) หมายถึง “การจัดลำดับชั้นในสังคม” (ที่เรียกว่า “การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม (Social Stratification)” ซึ่งมีการแบ่งแยกประชากรในสังคม ออกเป็น “ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับต่ำ”, และ ผู้ที่อยู่ใน “ระดับสูง” มีความสำคัญมากกว่า “ผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า”. ดังนั้น, อิทธิพลทางการเมือง ของ “ชนชั้นสูง” จึงมีมากกว่า “ชนชั้นต่ำ”. ผู้ที่เป็น “ชนชั้นนำ” มีฐานะได้เปรียบ เพราะเป็นผู้อยู่ใน “ระดับสูง” ของสังคม.

(2) “ผู้ปกครอง” มีความสำคัญมากกว่า “ผู้ถูกปกครอง”. ดังนั้น, “ผู้ปกครอง” จึงมีอำนาจมาก, ในขณะที่ “ผู้ถูกปกครอง” ไม่มีอำนาจอะไรเลย. “ผู้ปกครอง” จึงสามารถ “รักษาอำนาจ” ของตนไว้ได้ ด้วย “วิธีการ” ต่างๆ, นับตั้งแต่ “การอ้างเหตุผล” เพื่อดำเนินการให้ตนเองได้รับประโยชน์ มากกว่า, การใช้ “เครื่องมือทางกฎหมาย”, การใช้ “สูตรทางการเมือง”, การใช้ “อำนาจทางทหาร” เพื่อรักษาอำนาจเอาไว้.

(3) การที่ “ชนชั้นนำ” ซึ่งมี “จำนวนน้อย” สามารถ “ครอบงำ” คนในสังคมทั้งหมด ทั้งที่มี “จำนวนมากกว่า” ได้นั้น, เพราะ “คุณสมบัติส่วนตัว” ของ “ชนชั้นนำ” เหนือกว่า (ฉลาดกว่า, มีการศึกษาสูงกว่า, ร่ำรวยกว่า) ประชาชนโดยทั่วไป. นอกจากนั้น, “ชนชั้นนำ” ยังมีการ “จัดองค์การ” ที่ดีกว่า (มี “เครือข่าย”, มีความสัมพันธ์กับชนชั้นนำคนอื่นๆ ที่แน่นแฟ้น, มีความรู้ด้านการจัดการทั้งด้าน ทรัพยากร, ทรัพยากรมนุษย์), ในขณะที่ประชาชนทั่วไป ต่างคนต่างอยู่.ปัญหาของแนวพินิจชนชั้นนำแบบคลาสสิก

(1) Mosca, Pareto, และ Michels ไม่ได้อธิบาย “ความหมาย” ของ “ศัพท์” สำคัญๆ อย่างเช่น อำนาจ (Power), อิทธิพล (Influence), ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร, มี “ขอบเขต” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง. (ถ้า “อำนาจ” คือ การบังคับ, และ “อิทธิพล” คือ การโน้มน้าว. การไกล่เกลี่ย และ การประนีประนอม จะถูกจัดว่าเป็น อะไร?).

(2) ทั้ง Mosca, Pareto, และ Michels ใช้ “ศัพท์” ต่างกัน, ในการอธิบายถึง “เรื่องเดียวกัน” เช่น Mosca ใช้ศัพท์ว่า Political Class, Ruling Class, และ Governing Class เพื่ออธิบายถึง “ชนชั้นนำ” ทำให้เกิดความสับสนว่า ศัพท์ทั้ง 3 คำนั้น มีความหมาย เหมือนกัน, หรือ ต่างกัน อย่างไร. ในขณะที่ Pareto ใช้ศัพท์ว่า Governing Elite; Michels ใช้ศัพท์ว่า Ruling Oligarchy เพื่ออธิบายถึง “ชนชั้นนำ” ก็ยิ่งทำให้เกิดความไขว้เขวเพิ่มมากขึ้น. แม้แต่เรื่อง “การอ้างเหตุผล” Mosca ใช้ศัพท์ว่า Political Formula; Pareto ใช้ว่า Derivations; Michels ใช้ว่า General Ethical Principles, จึงทำให้ผู้ที่ศึกษาผลงานของคนทั้ง สาม อลหม่านทางความคิด.

(3) ในการใช้ศัพท์ เพื่ออธิบายถึง “ชนชั้นนำ” นั้น, Michels ใช้ศัพท์ Oligarchy ที่อาจจะทำให้งุนงงได้มาก เพราะบางครั้ง เขาหมายถึง “คณาธิปัตย์” ที่เป็น “ชนชั้นนำทางการเมือง”, แต่บางครั้ง เขาหมายถึง “ระบอบการปกครอง (Regime)”, และบางครั้ง เขาหมายถึง “สภาวะที่มีการผูกขาดอำนาจทางการเมือง”, เพราะฉะนั้น, การใช้ศัพท์ที่ปราศจากความระมัดระวัง ของ Michels อาจทำให้ผู้ศึกษาผลงานของเขา สับสน และไม่เข้าใจถ่องแท้, โดยเฉพาะถ้าขาดความรู้ในเรื่อง การแปลความหมาย ตาม “บริบท (Contextual Implications)” หรือ ตามท้องเรื่อง.

นักวิชาการยุคใหม่ อย่าง Harold Dwight Lasswell (แฮ้เริ่ลด์ ดไว้ทฺ แล้สเซิ่ล) ก็ใช้วิธีการศึกษา “ชนชั้นนำ” โดยเพ่งเล็งที่ “บริบทของความเป็นชนชั้นนำ (Contextual Approach)” คือดูจาก “Value List” (บัญชีชี้วัดคุณสมบัติ) ตั้งแต่ อำนาจ (ในรัฐบาล, ในพรรค), ความมั่งคั่งร่ำรวย (เงินฝาก, สินทรัพย์, หลักทรัพย์), การได้รับยกย่อง, ความกินดีอยู่ดี, ความตรงไปตรงมา, ความชำนาญ, ความเป็นผู้รู้จริง, การได้รับความชื่นชม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย