ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนพิธี

       ศาสนพิธี หมายถึงพิธี,แบบอย่าง หรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติในศาสนา บรรดาศาสนาต่างๆ ในโลกมีพิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะตนอยู่สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็มีการปฏิบัติในพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธควรศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการและระเบียบแบบแผนที่ท่านผู้รู้ได้วางไว้

ศาสนพิธีในชั้นนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ

1. หมวดกุศลพิธี ว่าด้วยพิธีบำเพ็ญกุศล
2. หมวดบุญพิธี ว่าด้วยพิธีทำบุญ
3. หมวดทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทาน
4. หมวดปกิณณกะ ว่าด้วยพิธีเบ็ดเตล็ด

กุศลพิธี
บุญพิธี
ทานพิธี
ปกิณกพิธี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย