Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

พลับ
(Persimmon)

การผลิตพลับที่ปลอดภัยจาสารพิษตกค้างและปลอดศัตรูพืช
การผลิตพลับที่มีคุณภาพ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีการลดความฝาด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การผลิตพลับที่มีคุณภาพ

สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม
พลับสามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระดับพื้นราบของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายขึ้นไป แต่พันธุ์ที่มีคุณภาพดีเหมาะที่จะปลูกที่ระดับความสูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป แล้วแต่ความเหมาะสมของพันธุ์แต่ละพันธุ์ พลับปลูกได้ในดินทุกประเภทแต่ที่เหมาะสม คือ ดินร่วนปนทราย ถ้ามีสภาพเป็นกรดอ่อนๆจะทำให้พลับมีคุณภาพดีขึ้น

พันธุ์
แบ่งตามความแตกต่างของรสชาติได้ 2 ประเภท คือ

 

การขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์พลับทำได้หลายวิธี

การปลูก
วิธีปลูกพลับคล้ายกับการปลูกไม้ยืนต้นทั่วไป ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 6x6 หรือ 8x8 เมตร หลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่าๆ เมื่อปลูกแล้วควรปักหลักเพื่อค้ำจุนลำต้นด้วย ช่วงการปลูกที่เหมาะสมคือต้นฤดูฝน

การให้ปุ๋ย
แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกเมื่อพลับเริ่มออกดอกให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ครั้งที่สองหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว โดยให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราที่ใช้แล้วแต่อายุและขนาดของต้นพลับ วิธีให้ปุ๋ยทำโดยการพรวนดินรอบทรงพุ่มจากนั้นโรยปุ๋ยแล้วรดน้ำตาม

การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งกิ่งพลับอาจไม่จำเป็นต้องทำมาก เพียงแต่ตัดแต่งกิ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้อสำคัญที่ต้องคำนึงก็คือ จะต้องรู้ลักษณะของตาที่จะต้องให้ดอกและให้ผล เพราะถ้าหากมีการตัดแต่งกิ่งบริเวณส่วนปลายออก การเกิดดอกออกผลก็จะเสียหายตามไปด้วย เนื่องจากตารวมซึ่งเป็นตาที่มีดอกอยู่บริเวณปลายของกิ่ง การตัดแต่งกิ่งพลับควรทำในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่พลับให้ผลผลิตแล้ว และอยู่ระหว่างการพักตัวเป็นช่วงที่ต้นจะทิ้งใบมีเพียงกิ่งและลำต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com