เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พฤกษเคมีของพืชพื้นเมือง

งานวิจัยสารเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

สารเคมีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพืชทุกชนิด เช่น พืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชอารักขา พืชให้สี และพืชอื่น ๆ สารเคมีบางชนิดมีประโยชน์ เช่น รักษาโรคมนุษย์ สัตว์ โรคพืช มีคุณค่าทางอาหาร ให้สี ให้กลิ่น เป็นต้น

สารเคมีในพืชมีหลายชนิด เช่น Carbohydrate Lipids, Volatile oils Resins and Balsams , Proteins Amino acids and Enzymes Terpenoids, Sterols and sterolins Saponins, Flavonoids Alkaloids glycosides ซึ่งกลุ่มสารที่นำมารักษาโรคมากที่สุด ได้แก่กลุ่มสาร Alkaloids, Glycosides

ในสมัยโบราณการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในทางยานั้น เป็นการใช้ตามวิธีโบราณที่สืบทอดกันมา แต่ในปัจจุบันนี้ภาครัฐได้มีความพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาข้อมูลทางวิทยาศษสตร์มาสนับสนุน เพื่อให้การใช้พืชสมุนไพรได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการศึกษาวิจัยสารเคมีต่าง ๆ ที่มีในพืช ทำให้ได้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพราะสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับการออกฤทธิ์ของสารเคมีที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งการออกฤทธิ์อาจมาจากสารเคมีหลายตัวช่วยเสริมฤทธิ์กันการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาแผนปัจจุบันนั้น ควรจะมีการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร ซึ่งจะต้องรู้ส่วนประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ ดังนั้นในงานวิจัยพืชสมุนไพรหรือพืชอื่น ๆ ในเบื้องต้น จึงมักจะมีการวิจัยเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่าง ๆ ของพืช การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบความเป็นพิษตลอดจนการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ปริมาณสูงสุด โดยเริ่มจากการเขตกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพในการรักษาโรค ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีการวิจัยในประเทศไทยแล้ว โดยเน้นทางด้านสารเคมีที่พบและการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้นักวิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้ครบวงจรต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย