ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ราหูอมจันทร์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการตีความ
แนวคิดการตีความแบบโรแมนติคของชไลมาเคอร์
วิธีการตีความแบบบุคลาธิษฐาน (Allegorical Method)
เทพ กับอสูร ในคัมภีร์อเวสตะของอิหร่าน
เทวาสุรสงครามในคัมภีร์พระเวท
เทวาสุรสงคราในวรรณคดีบาลี
ทัศนะเกี่ยวกับเทวาสุรสงคราม
เนื้อหาของจันทิมสูตร และสุริยสูตร
จันทิมสูตร กับสุริยสูตร กับบริบททางสังคม
จันทิมสูตรและสุริยสูตร : ไม่ใช่การเสนอข้อเท็จจริงทางอภิปรัชญา
ราหูอมจันทร์/อาทิตย์ : การแสดงธรรมแบบบุคลาธิษฐาน
สรุปและเสนอแนะ
อ้างอิง

เทวาสุรสงครามในคัมภีร์พระเวท

ในยุคสมัยพระเวท (ก่อนพุทธกาลประมาณ 1,000-600 ปี) ได้กล่าวถึงเรื่องการทำความสงครามระหว่างเทพกับอสูรไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคัมภีร์ฤคเวท อสูรตนสำคัญ คือ “นมุจิ” ได้ทำการต่อสู้กับพระอินทร์อย่างยืดยาว ในคัมภีร์พราหมณะกล่าวว่า พระอินทร์ไม่สามารถจับอสูรนมุจิได้ ต่อสู้กันไปมาเมื่ออสูรนมุจิเป็นฝ่ายได้เปรียบจึงตกลงทำสัญญากันว่า จะยอมปล่อยพระอินทร์ แต่พระอินทร์จะต้องไม่ฆ่าเขาด้วยสิ่งที่เปียกหรือแห้ง ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืน บางครั้งอสูรนมุจิอาศัยสุราเป็นเครื่องมือช่วยให้มีโอกาสขโมยพลังรสอาหาร ด้วยเหตุนี้ สงครามระหว่างพระอินทร์ กับอสูรจึงเป็นสงครามที่ต่อสู้กันมาอย่างยืดเยื้อยาวนาน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย