ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ราหูอมจันทร์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการตีความ
แนวคิดการตีความแบบโรแมนติคของชไลมาเคอร์
วิธีการตีความแบบบุคลาธิษฐาน (Allegorical Method)
เทพ กับอสูร ในคัมภีร์อเวสตะของอิหร่าน
เทวาสุรสงครามในคัมภีร์พระเวท
เทวาสุรสงคราในวรรณคดีบาลี
ทัศนะเกี่ยวกับเทวาสุรสงคราม
เนื้อหาของจันทิมสูตร และสุริยสูตร
จันทิมสูตร กับสุริยสูตร กับบริบททางสังคม
จันทิมสูตรและสุริยสูตร : ไม่ใช่การเสนอข้อเท็จจริงทางอภิปรัชญา
ราหูอมจันทร์/อาทิตย์ : การแสดงธรรมแบบบุคลาธิษฐาน
สรุปและเสนอแนะ
อ้างอิง

อ้างอิง

  • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย, 2500.
  • เกื้อพันธ์ นาคบุปผา. “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: อัดสำเนา เย็บเล่ม, 2520.
  • พระสารีบุตรมหาเถระ. พระคัมภีร์สารัตถทีปนี ภาค 1. สิริ เพชรไชย (แปล). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ หจก.ทิพยวิสุทธิ์, 2542.
  • พระยาอนุมานราชธน. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532.
  • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท สื่อตะวัน จำกัด, 2545.
  • พุทธทาสภิกขุ. ภาษาคน ภาษาธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง จำกัด, มปป
  • กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาหลังนวยุค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าใหม่, 2544.
  • Collins, Steven . Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism. London: Cambridge University Press, 1982.
  • Bond, George D. “The Gradual Path as a Hermeneutical Approach ot the Dhamma,” in Buddhist Hermeneutics, ed. Donald S. Lopez, Jr. Honolulu: University of Hawaii Press, 1988.
  • Macdonell, Arthur A. A Vedic Reader for Students. Madras: Oxford University Press, 1972.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย