เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เร่งทบทวนและปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556 เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) ให้พิจารณาเห็นชอบ โดยร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารานี้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานไว้ 6 แนวทางหลัก คือ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและคุณภาพยาง ไม่ว่าจะเป็นน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
  2. พัฒนาระบบตลาดยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. พัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยาง
  4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยตั้งเป้าจัดตั้งคณะกรรมการยางแห่งชาติขึ้น
  5. พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  6. สนับสนุนการวิจัยยางของประเทศ เพื่อพัฒนาการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมด้วย

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย