เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

พันธุ์ยาง

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี มีความต้านทานโรค แสดงอาการเปลือกแห้งเล็กน้อย และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้เกษตรกรใช้ปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

 • พันธุ์ยางชั้น 1 ปลูกได้โดยไม่จำกัดจำนวนเนื้อที่ถือครอง มี 8 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 251 , สงขลา 36 , BPM 24 , PB 255 , PB 260 , PR 255 , RRIC 110 และ RRIM 600

 • พันธุ์ยางชั้น 2 ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเนื้อที่ถือครอง และแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ มีจำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 250 , RRIT 226 , BPM 1 , PB 235 , RRIC 100 และ RRIC 101

 • พันธุ์ยางชั้น 3 ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเนื้อที่ถือครอง และแต่ละพันธุ์ควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ มีจำนวน 9 พันธุ์ ได้แก่ PR 302 , PR 305 , RRIC 121 , RRIT 163 , RRIT 209 , RRIT 214 , RRIT 218 , RRIT 225 และ Haiken 2

การเลือกพันธุ์ยาง
ในการเลือกพันธุ์ยางปลูก มีข้อแนะนำ ดังนี้

 • เลือกพันธุ์ยางที่มีความต้านทานต่อโรคระบาดในท้องถิ่น

 • พิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศ เช่น พื้นที่ที่มีลมแรง ให้เลือกพันธุ์ที่ต้านทานแรงลมได้ดี

 • เลือกพันธุ์ยางปลูกให้เหมาะกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • พันธุ์ยางที่ใช้ปลูก จะต้องเหมาะสมกับความลึกของหน้าดิน สภาพความลาดชันของพื้นที่ และระยะปลูก

พันธุ์ยางแนะนำ

พันธุ์ยางที่แนะนำตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มี 3 กลุ่ม ขอแนะนำพันธุ์ยาง ชั้น 1 ในแต่ละกลุ่มที่ให้ผลผลิตและความต้านทานโรคในพื้นที่ปลูกยางใหม่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ำยางสูง ได้แก่ พันธุ์ RRIT 251 , RRIT 226 , BPM 24 , RRIM 600

RRIT 251

 • ผลผลิตเฉลี่ย 330 กิโลกรัม / ไร่ / ปี

 • การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง

 • ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

 • ต้านทานโรคเส้นดำ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู ปานกลาง

 • มีต้นเปลือกแห้งจำนวนน้อย

 • ต้านทานลมปานกลาง

 • ต้นยางอายุ 1 – 2 ปี จะอ่อนแอต่อโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูน

 • ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

BPM 24

 • ผลผลิตเฉลี่ย 258 กิโลกรัม / ไร่ / ปี

 • การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมหนามาก เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง

 • ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน หากใช้ระบบกรีดถี่ จะทำให้ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งมากขึ้น

 • ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคเส้นดำ ดี ต้านทานโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู ปานกลาง

 • มีต้นเปลือกแห้งจำนวนปานกลาง

 • ต้านทานลมปานกลาง

 • ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่หน้าดินตื้น พื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

ข้อสังเกต ในระยะยางอ่อนแตกกิ่งเล็ก ๆ จำนวนมาก ลำต้นและกิ่งมีรอยแผล น้ำยางไหล ซึ่งจะหายไปในระยะต่อมา

RRIT 226

 • ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัม / ไร่ / ปี

 • การเจริญเติบโตระยะก่อนเปิดกรีดและระยะระหว่างกรีดปานกลาง ความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงปานกลาง

 • ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

 • ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคเส้นดำ ดี ต้านทานโรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู ปานกลาง และอ่อนแอต่อโรคราแป้ง

 • ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่มีความชื้นสูง ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และมีระดับน้ำใต้ดินสูง

RRIM 600

 • ผลผลิตเฉลี่ย 240 กิโลกรัม / ไร่ / ปี

 • การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง และเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง

 • ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

 • ต้านทานโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูน ปานกลาง อ่อนแอต่อโรคราสีชมพู อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคเส้นดำ

 • มีต้นเปลือกแห้งจำนวนน้อย

 • ต้านทานลมปานกลาง

 • ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

ข้อสังเกต ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีโรคใบร่วงไฟทอปโทรา และโรคเส้นดำ ระบาดอย่างรุนแรง

กลุ่มที่ 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง ได้แก่ พันธุ์ PB 235 , RRIC 110

PB 235

 • ระยะก่อนเปิดกรีดเจริญเติบโตดีมาก เปิดกรีดได้เร็ว ความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก ระยะระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง

 • ระยะยางอ่อนแตกกิ่งเร็ว กิ่งมีขนาดเล็กจำนวนมาก และทยอยทิ้งกิ่งด้านล่าง เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเหลือกิ่งขนาดกลาง 4 – 5 กิ่งในระดับสูง มีพุ่มใบค่อนข้างบาง ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เป็นรูปกลม

 • เริ่มผลัดใบช้า และทยอยผลัดใบ

 • เปลือกเดิมหนาปานกลาง เปลือกงอกใหม่บาง ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

 • ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 300 กิโลกรัม / ไร่ / ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกัน

 • ต้นยางอายุ 18 ปี ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนลำต้น 0.32 ลูกบาศก์เมตร / ต้น คิดเป็น 24 ลูกบาศก์เมตร / ไร่

 • ต้านทานใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราปานกลาง อ่อนแอมากต่อโรคราแป้ง และโรคใบจุดนูน ต้านทานโรคเส้นดำปานกลาง และต้านทานดีต่อโรคราสีชมพู

 • มีจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งค่อนข้างมาก

 • ต้านทานลมปานกลาง

 • ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

ข้อสังเกต ยางพันธุ์นี้มีการเจริญเติบโตดีมาก เปิดกรีดได้เร็ว เนื่องจากทรงพุ่ม มีขนาดใหญ่ ไม่ควรปลูกระยะระหว่างต้นน้อยกว่า 3 เมตร
ข้อจำกัด ไม่แนะนำการกรีดถี่ที่มีวันกรีดติดต่อกัน เพราะต้นยางจะเกิดอาการ เปลือกแห้งมาก

RRIC 110

 • ระยะก่อนเปิดกรีดเจริญเติบโตดีมาก เปิดกรีดได้เร็ว และความสม่ำเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก ระยะระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง

 • กิ่งมีขนาดใหญ่ แตกกิ่งในระดับสูง เนื่องจากการทิ้งกิ่งด้านล่างเมื่อยางมีอายุมากขึ้น ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปพัด

 • เริ่มผลัดใบช้า

 • เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่บาง

 • ควรใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน

 • ผลผลิตน้ำยางเฉลี่ย 289 กิโลกรัม / ไร่ / ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกัน

 • ต้นยางอายุ 18 ปี ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนลำต้น 0.29 ลูกบาศก์เมตร / ต้น คิดเป็น 22.2 ลูกบาศก์เมตร / ไร่

 • ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราดี และต้านทานโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู ปานกลาง

 • มีจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งปานกลาง

 • ต้านทานลมปานกลาง

 • ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

ข้อสังเกต น้ำยางเมื่อนำไปทำเป็นยางแผ่นดิบ จะมีสีค่อนข้างคล้ำ

กลุ่มที่ 3 พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง

ได้แก่ พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 , แอฟรอส 2037 , BPM 1 ฉะเชิงเทรา 50

 • การเจริญเติบโตของลำต้นดีมาก ต้นยางอายุ 6 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 51.6 เซนติเมตร

 • ทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่ ลักษณะการแตกกิ่งสมดุลและอยู่ในระดับสูง รูปทรงลำต้นตรง

 • เริ่มผลัดใบเร็ว

 • ต้นยางอายุ 9 ปี ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนลำต้น 0.15 ลูกบาศก์เมตร / ต้น คิดเป็น 12.02 ลูกบาศก์เมตร / ไร่

 • ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราปานกลาง และต้านทานดี ต่อโรคใบจุดนูน

แอฟรอส 2037

 • การเจริญเติบโตดีมาก ต้นยางอายุ 9 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 47 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนลำต้น 0.10 ลูกบาศก์เมตร / ต้น คิดเป็น 6.78 ลูกบาศก์เมตร / ไร่

 • ในช่วงยางอายุน้อยมีกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก แตกกิ่งสมดุล พุ่มใบทึบ ทิ้งกิ่งเล็กค่อนข้างเร็ว เมื่ออายุมากเหลือกิ่งขนาดใหญ่ 1 – 2 กิ่งในระดับสูง ทำให้ทรงพุ่มโปร่ง รูปทรงลำต้นตรง ลักษณะกลม เริ่มผลัดใบเร็ว

 • อ่อนแอต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ต้านทานปานกลางต่อโรคราแป้ง และต้านทานดีต่อโรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพู

 • ต้านทานลมดี

 • ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

BPM 1

 • การเจริญเติบโตดีมาก ต้นยางอายุ 18 ปีมีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 73 เซนติเมตร

 • ในช่วงยางอายุน้อยแตกกิ่งต่ำ มีกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก การแตกกิ่งสมดุล ทรงพุ่มรูปกรวย มีขนาดปานกลาง ทรงพุ่มโปร่งอยู่ในระดับสูง

 • เริ่มผลัดใบเร็ว

 • ต้นยางอายุ 18 ปี ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนลำต้น 0.29 ลูกบาศก์เมตร / ต้น คิดเป็น 22.11 ลูกบาศก์เมตร / ไร่

 • ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอบโทรา โรคราแป้ง โรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพู ปานกลาง

 • ต้านทานลมดี

 • ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย