เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

การปลูกยางพาราในภาคเหนือ

1. การเลือกแหล่งปลูกยาง

สภาพพื้นที่

 • เป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร

 • เป็นพื้นที่ราบ หรือมีความลาดเอียงต่ำกว่า 35 % ( 20 องศา ) ถ้าความลาดเอียงเกิน 30 % ( 15 องศา ) ต้องทำขั้นบันได และปลูกพืชคลุมดินบนขั้นบันไดทันทีที่เตรียมพื้นที่เสร็จ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน

 • ไม่เป็นแหล่งที่มีน้ำท่วมขัง

ลักษณะดิน

 • เป็นดินร่วนเหนียวถึงร่วนทราย

 • เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

 • หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่มีชั้นหินแข็ง หินโผล่ หรือชั้นดินดาน

 • ระดับน้ำใต้ดินลึกกว่า 1 เมตร

 • การระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศดี

 • มีค่าความเป็นกรด – ด่างที่เหมาะสม ประมาณ 4.5 – 5.5

สภาพภูมิอากาศ

 • ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 120 – 150 วัน

แหล่งน้ำ

 • อาศัยน้ำฝน

2. พันธุ์ยาง

การเลือกพันธุ์

 • ให้ผลผลิตสูง

 • การเจริญเติบโตดี

 • มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 • ต้านทานโรคในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง

พันธุ์ยางแนะนำ

พันธุ์ที่แนะนำตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้

 • RRIT 251

 • BPM 24

 • PB 235

 • RRIC 110

 • RRIM 600

ข้อควรคำนึงสำหรับผู้เริ่มปลูกยาง

 • ควรเตรียมพื้นที่ กำหนดระยะปลูก และเตรียมหลุมปลูกให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน

 • ควรปลูกยางตั้งแต่ต้นฤดูฝน สำหรับผู้ที่ใช้ต้นตอตาปลูกควรปลูกให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม แต่ถ้าใช้ยางชำถุงปลูกอาจยืดเวลาออกไปได้บ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ควรปลูกให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน

 • ในพื้นที่แห้งแล้ง ก่อนเข้าฤดูแล้งขณะที่ดินยังชื้นอยู่ ควรใช้วัสดุ เช่น หญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือเศษวัชพืช คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างจากต้นยางประมาณ 5 – 10 ซม. เพื่อรักษาความชื้นของดิน

 • เมื่อปลูกพืชแซมครบ 3 ปีแล้ว ต้องหยุดปลูก และปลูกพืชคลุมแทนทันที

 • หมั่นดูแลบำรุงรักษาสวนยางตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ควรกำจัดวัชพืชในสวนยาง เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้สวนยาง

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย