เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง

ในช่วงระยะ 1 – 3 ปี หลังปลูกยาง เจ้าของสวนไม่มีรายได้จากสวนยาง สามารถหารายได้เพิ่มด้วยการปลูกพืชแซมยาง และเมื่อต้นยางให้ผลผลิตแล้ว เจ้าของสวนยางสามารถปลูกพืชร่วมยางควบคู่กับการทำสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้

การปลูกพืชแซมยาง

พืชแซมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งสามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หลายชนิด โดยต้องพิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพื้นที่ การคมนาคม และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง

 • ควรปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ และใช้แรงงานในครอบครัว

 • ไม่ควรปลูกหลังจากต้นยางมีอายุ 3 ปี

 • ควรปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นชนิดต่าง ๆ ในระบบหมุนเวียน

 • ควรปลูกพืชแซมห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 • ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

 • ถ้าต้องการปลูกพืชแซมยาง ควรปลูกยางโดยเว้นระยะระหว่างแถวยางไม่น้อยกว่า 7 เมตร

 • การปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เป็นพืชแซมยาง เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว พืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ผักกาดเขียว แตงกวา สับปะรด เป็นต้น ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว

 • หญ้ารูซี่ ปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5 เมตร และไม่ควรปลูกหญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยาง

 • กล้วยและมะละกอ ปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหว่างแถวยาง ซึ่งสามารถปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได้อีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ ถั่วลิสง เป็นต้น

 • ไม่ควรปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ละหุ่ง เป็นพืชแซม เพราะจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

 • ปฏิบัติและบำรุงรักษาพืชแซมยางต่าง ๆ ตามชนิดของพืชนั้น ๆ ตามปกติ

 • ควรนำเศษซากของพืชแซมทิ้งไว้ในที่เดิม หรือนำไปคลุมโคนต้นยาง โดยให้ห่างจากโคนต้นยางเล็กน้อย

 • หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชแซมยางแล้ว ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วแทนทันที

การปลูกพืชร่วมยาง

พืชร่วมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกควบคู่กับการปลูกยาง สามารถเจริญเติบโตร่วมกับยางได้

หลักในการพิจารณาปลูกพืชร่วมยาง

 • คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด

 • เกษตรกรควรคุ้นเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยางที่เลือกปลูก

 • พืชร่วมยางที่ปลูกต้องไม่กระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในสวนยาง หรือมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง จนทำให้ผลผลิตจากต้นยางลดลง

 • ชนิดของพืชร่วมยางที่สำคัญ ได้แก่ ระกำหวาน สละ หวาย กระวาน หน้าวัว เป็นต้น

การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง

 • สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ แกะ โค สัตว์ปีก และผึ้ง

 • ควรปล่อยแกะและโคเข้าไปในสวนยาง เมื่อยางอายุ 1 ปี และ 3 ปีขึ้นไปตามลำดับ

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย