Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

การกรีดยาง

การกรีดยางที่ดีและถูกต้อง ต้องคำนึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด วิธีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง และ ความชำนาญของคนกรีด การเลือกใช้ปัจจัย ที่สอดคล้องเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตยาง ให้สูงขึ้น ถนอมต้นยางให้สามาถกรีดได้ยาวนานขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างสวนยาง

โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได้เมื่ออายุ ประมาณ 7 ปีครึ่ง และต้นยางในสวนนั้น ต้องมีขนาดเปิดกรีดได้มากกว่าร้อยละ 70 ของยางทั้งหมด สำหรับต้นติดตาที่ระดับ ความสูง 150 เซนติเมตร เส้นรอบวงลำต้น ต้องไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร

การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วต้องได้น้ำยางมาก เปลือกเสียหายน้อยที่สุด และสามารถกรีดได้นานประมาณ 25 – 30 ปี

ขนาดของต้นยางที่เปิดกรีดได้
- การเปิดกรีดครั้งแรก

ต้นติดตา

 1. ต้นยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวัดรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร ได้ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยไม่คำนึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร
 2. ในระยะ 3 ปีแรก กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน โดยไม่มีการกรีดชดเชย และควรหยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบ
 3. กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน ตลอดไป หลังจากกรีดไปแล้ว 3 ปี และมีการกรีดชดเชย ถ้าวันกรีดน้อยกว่า 200 วัน / ปี
 4. กรีดจากซ้ายมาขวา โดยทำมุมให้เอียง 30 – 35 องศา กับแนวระดับ

ต้นกล้า

 1. ต้นยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวัดรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 75 ซม. ได้ 50 เซนติเมตรขึ้นไป โดยไม่คำนึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีดที่จุดสูงจากพื้นดิน 75 เซนติเมตร
 2. กรีดครึ่งต้น วันเว้นสองวัน สำหรับหน้าแรก
 3. กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน สำหรับหน้าต่อไป โดยไม่ต้องกรีดชดเชย แต่ควรหยุดกรีดเมื่อต้นยางผลัดใบ
 4. กรีดจากซ้ายไปขวา โดยทำมุมให้เอียง 30 – 35 องศา กับแนวระดับ

เวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง
ควรจะเริ่มกรีดยางตั้งแต่ตอนเช้า ประมาณ 06.00 – 08.00 น. เพราะจะทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวก เนื่องจากมองเห็นชัดเจนกว่ากลางคืน และผลผลิตที่ได้ใกล้เคียงกับการกรีดในตอนกลางคืน

ขนาดของงานกรีดยาง
คนกรีดยาง 1 คน จะสามารถกรีดยางในสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ราบ ตามระบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน ได้ประมาณ 400 – 450 ต้น / วัน

วิธีการกรีดยาง
ควรกรีดยางโดยใช้วิธีกระตุกข้อมือหรือการซอย พร้อมกับย่อตัวและสลับเท้าไปตามรอยกรีดของต้นยาง อย่ากรีดโดยวิธีใช้ท่อนแขนลากหรือกระชากเป็นอันขาด การกรีดโดยวิธีกระตุกข้อมือจะทำให้กรีดได้เร็ว ควบคุมการกรีดง่าย กรีดเปลือกได้บาง แม้จะกรีดบาดเนื้อไม้ก็จะบาดเป็นแผลเล็ก ๆ เท่านั้น

ระบบการกรีดยาง
การกรีดยางสามารถแบ่งตามช่วงระยะเวลาการกรีด และการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางได้ 4 ประเภท คือ

 1. การกรีดในระยะ 3 ปีแรก
 2. การกรีดในระยะ 3 ปีไปแล้ว
 3. การกรีดเปลือกงอกใหม่
 4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับเปลือกเดิม ของยางบางพันธุ์

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com