เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ยางพารา

ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

 • แผ่นยางสะอาด ไม่มีรอยคราบน้ำกรดหรือเหนียวเยิ้ม เมื่อยกส่องดูต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือจุดด่างดำในเนื้อยาง และไม่มีฟองอากาศ
 • แผ่นบาง ความหนาของแผ่นเฉลี่ย 2.8 – 3.2 มิลลิเมตร แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 40 – 45 เซนติเมตร ยาว 80 – 85 เซนติเมตร
 • เนื้อยางแห้งใส สีของแผ่นยางสม่ำเสมอ เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
 • แผ่นยางมีลายดอกนูนชัด มีความยืดหยุ่น

มาตรฐานคุณภาพของยางแผ่นดิบ

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 1

 • แผ่นยางมีความสะอาด และปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่น
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัดตลอดแผ่น
 • บาง มีความหนาของแผ่นไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้งใส มีสีสวยสม่ำเสมอตลอดแผ่น สีเหลืองทอง เหลืองอ่อน
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800 – 1,200 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 2

 • แผ่นยางมีความสะอาดตลอดแผ่น หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์
 • ความยืดหยุ่นดี มีลายดอกเด่นชัด
 • บาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีสม่ำเสมอตลอดแผ่น ลักษณะสีค่อนข้างคล้ำ หรืออาจมีรอยด่างดำได้บ้างเล็กน้อย
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000 – 1,200 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3

 • แผ่นยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี และมีลายดอกเด่นชัด
 • แผ่นยางค่อนข้างหนา ความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีคล้ำค่อนข้างทึบ ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร
 • น้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1,500 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4

 • แผ่นยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง
 • มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์
 • มีความยืดหยุ่นดี มีลายดอกเด่นชัด
 • แผ่นยางหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
 • เนื้อยางแห้ง มีสีทึบ ไม่โปร่งใส
 • มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1,500 กรัม
 • แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 38 – 46 เซนติเมตร ยาว 80 – 90 เซนติเมตร

การบันทึกข้อมูล

 • สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน
 • พันธุ์ ระยะปลูก
 • วันปลูก วันปลูกซ่อม วันตัดแต่งกิ่ง วันใส่ปุ๋ย ชนิดปุ๋ยที่ใช้ วันพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราที่ใช้ วันเปิดกรีด จำนวนวันกรีด
 • วันที่มีโรคแมลงแต่ละชนิดระบาด
 • ค่าใช้จ่าย ผลผลิต ราคายาง รายได้จากการจำหน่ายยางแผ่น / เศษยาง
 • อุปสรรค และปัญหาทุกชนิด

 

พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของยางพารา
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี 2552 - 2556
ส่วนต่าง ๆ ของยางพารา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง
พันธุ์ยาง
ชนิดของต้นพันธุ์ยาง
ปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาประกอบการเลือกใช้พันธุ์ยาง
การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง
วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราในภาคเหนือ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา
การตัดแต่งกิ่ง
วัชพืชและการป้องกันกำจัด
คำแนะนำการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
โรคและศัตรูพืชที่สำคัญของยางพารา
การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
การกรีดยาง
ระบบกรีด
การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับรอยกรีดหน้าล่าง
การแปรรูปผลผลิตน้ำ
ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย