สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง

ความหมายของการทำแท้ง
การทำแท้งและกฎหมาย
สิทธิของแม่ : วิธีการของนักสตรีศึกษา
ข้อเท็จจริงทางศีลธรรมของการทำแท้ง
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้ง
ความเป็นคนเริ่มต้นเมื่อใดตามทัศนะของพุทธศาสนา
การทำแท้งคือการฆ่ามนุษย์ตามทัศนะพุทธศาสนา
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมการทำแท้ง
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • พระไตรปิฏกภาษาไทย, ฉบับหลวง. 2514. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา.
 • พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). 2536. ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ? กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 • พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธัมมะจิตโต). 2533. พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ จำกัด.
 • สุชาดา รัชชูกุล, ดร. 2541. ปรัชญาภาวะสตรี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 • David Lamb, 1988. “Down the Slippery Slope : Arguing in Applied Ethics”, Crown Helm Ltd, Provident Hourse.
 • Elizabeth Frazer. 1992. Ethics : A Feminist Reader. London: Blackwell Publishers.
 • Florida,R.E. 1991. “Buddhist Approaches to Abortion”, in Asian Philosophy, N.Y.: Anchor Books.
 • John Harris. 1985. The Value of Life: An Introduction to Medical Ethics, London: Routledge.
 • Ling, T.O., ‘’Buddhist Factors in Population Growth and Control: A Survey Based on Thailand and Ceylon’, Population Studies. Ceylon: Kandy.
 • Ratanakul, P. 1968. “Bioethics : An Introduction to the Ethics of Medicine and Life Sciences,” Bangkok: Mahidol University.
 • Rudinow, Joel. 1974. ‘On the Slippery Slope’, Analysis, Edinburgh: Clark.
 • Thomson} Judith Jarvis. 1971. ‘A Defense of Abortion’, in Peter Singer (ed). (1986) Applied Ethics, Oxford University Press.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย