เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สื่อโทรทัศน์
(Television)

ประวัติโทรทัศน์
ประวัติโทรทัศน์ในประเทศไทย
ความหมายของโทรทัศน์
วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television)
ดิจิตอลทีวี (Digital Television)
ไอพีทีวี (Internet Protocol Television :IPTV)
ประเภทของโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมายของโทรทัศน์

คำว่า “โทรทัศน์” (Television) เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีก และลาติน มีความหมายว่า “การเห็นได้ไกล” ซึ่งเป็นการถ่ายภาพชนิดหนึ่ง การถ่ายภาพนั้นมีความหมายว่าเป็นการเขียนด้วยแสง หากจะหั้ยความหมายของคำว่า “โทรทัศน์” นั้น

โทรทัศน์ คือ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากรูปภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นด้วยการเปลี่ยนพลังงานแสง ซึ่งเราสามารถเห็นด้วยตาให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และส่งไปตามสายหรื่อออกอากาศ โดยมีกล้องโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงนี้

โทรทัศน์ หมายถึง ระบบการส่งภาพและเสียงไปพร้อมๆ กันด้วยเครื่องมือ อิเลคโทรนิคเพื่อสื่อสารตามเป้าประสงค์ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจะเน้นรายการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งระดับการสอนในชั้นเรียนและระดับการจัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ต่างหากหลักการและทฤษฎี

- เทคนิคในการเสนอภาพของโทรทัศน์ในกระบวนการสื่อสาร
- การรับรู้ภาษาโทรทัศน์ ควรเป็นการรับรู้ที่ถูกต้อง
- โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ดู
- โทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่สามารถให้การศึกษาได้ทุกระดับ
- การวางแผนผลิตบทเรียนโทรทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- การวิจัยส่วนมากพบว่า โทรทัศน์ใช้สอนหลักความคิดรวบยอดและกฎเกณฑ์ได้ผลดีที่สุด
- โทรทัศน์สามารถเอาชนะอุปสรรคการเรียนรู้ได้หลายประการ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย