Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สื่อโทรทัศน์
(Television)

ประวัติโทรทัศน์
ประวัติโทรทัศน์ในประเทศไทย
ความหมายของโทรทัศน์
วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television)
ดิจิตอลทีวี (Digital Television)
ไอพีทีวี (Internet Protocol Television :IPTV)
ประเภทของโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ประเภทของโทรทัศน์

การนำโทรทัศน์ไปใช้ในการศึกษา

การนำไปใช้โดยยึดหลัก 4 P’s

- การทดลองดูก่อน (Preview)
- การเตรียมสภาพพร้อม (Prepare the Environment)
- การเตรียมผู้ชม (Prepare the Audience)
- การเสนอ (Present the Material)ข้อดีของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- ให้การศึกษากับผู้เรียนมากๆ ในเวลาเดียวกัน
- สื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ชวนให้เกิดการปฏิบัติ
- สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ
- สามารถเสริมสร้างการจูงใจและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนทันที
- เอาชนะข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทาง เวลา เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยทำให้เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย
- ลดเวลาการเรียนการสอนได้
- ช่วยในการฝึกสอนและฝึกงาน
- ช่วยให้โอกาสทางการศึกษาของคนเรามีความเสมอภาค

ข้อจำกัดของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

- ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากและจะต้องมีทักษะเฉพาะทาง
- เครื่องมือราคาค่อนข้างแพง
- การเรียนการสอนมักจะเป็นการสื่อสารทางเดียว

สื่อโทรทัศน์ Television

ข้อดี

1. เป็นสื่อที่จูงใจผู้บริโภคได้สูง เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าได้ง่าย
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
3. อัตราค่าโฆษณาต่อหัวต่ำ
4. กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการรับฟังข่าวสารดี
5. สามารถสาธิตสินค้าได้เห็นทุกแง่มุม
6. เป็นสื่อที่อยู่ในความทรงจำได้ดี

ข้อเสีย

1. มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าการผลิต และค่าซื้อสื่อ
2. สื่อมีอายุสั้นมาก
3. ผู้บริโภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกว่าสนใจเนื้อสินค้า
4. มีรีโมทคอนโทรเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ทำให้ผู้ชมหลีกเหลี่ยงการชมโฆษณา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com