Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สื่อโทรทัศน์
(Television)

ประวัติโทรทัศน์
ประวัติโทรทัศน์ในประเทศไทย
ความหมายของโทรทัศน์
วิวัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television)
ดิจิตอลทีวี (Digital Television)
ไอพีทีวี (Internet Protocol Television :IPTV)
ประเภทของโทรทัศน์
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

โทรทัศน์

โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นสื่อที่ส่งได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เมื่อมีการนำโทรทัศน์มาใช้ในการศึกษา จึงทำให้เกิดคำว่า “โทรทัศน์การศึกษา” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้รับทางบ้าน และ “โทรทัศน์การสอน” เพื่อสอนเนื้อหาตามหลักสูตรแต่ละวิชาการใช้โทรทัศน์การศึกษาและการสอนเราสามารถใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการสอนได้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การสอนโดยตรง

เป็นการใช้โทรทัศน์เพื่อเสนอรายการที่จัดทำขึ้นตามเนื้อหาในหลักสูตรในรูปแบบของโทรทัศน์การสอน การสอนโดยตรงนี้สามารถกระทำได้ทั้งในโทรทัศน์ระบบวงจรเปิดและวงจรปิด ถ้าเป็นการสอนในระบบวงจรเปิดและเป็นการออกอากาศจากสถานีส่งมายัง ห้องเรียน การสอนลักษณะนี้จะมีครูประจำชั้นคอยเป็นพี่เลี้ยงควบคุมการเรียนและตรวจงานปฏิบัติของผู้เรียนในห้องเรียนนั้น แต่ถ้าเป็นการส่งในระบบวงจรปิด ผู้สอนที่สอนอยู่ในห้องเรียนหรือในห้องส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบผู้เรียนทั้งหมดด้วยตนเองโดยไม่มีผู้อื่นควบคุมการเรียนในแต่ละห้อง การใช้โทรทัศน์ในการสอนสามารถใช้ได้ดังนี้

ใช้เป็นเครื่องมือในการสอน

โดยมีการใช้เป็นชุดการสอนที่สมบูรณ์ เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ในทุกพิสัย การใช้แบบนี้จะใช้ร่วมกับสื่ออื่นด้วยก็ได้ หรืออาจจะใช้เป็นสื่อการสอนในวิธีการสอนเป็นคณะโดยการเชิญวิทยากรอื่นมาร่วมสอนด้วย หลักสำคัญในการใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการสอนนี้ คือ ผู้สอนจะต้องกำหนดแผนการสอนอย่างรัดกุมเสียก่อน และใช้โทรทัศน์โดยการสอนสดหรือใช้รายการที่บันทึกลงวีดิทัศน์ไว้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนด้วย

ใช้เป็นสื่อสอนแทนครู
ในกรณีที่ขาดแคลนครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชา ก็อาจใช้โทรทัศน์เพื่อออกอากาศการสอนของครูจากห้องส่งไปยังห้องเรียนในที่ต่างๆ ได้ การสอนนี้จะเป็นการสอนโดยตรงในแต่ละวิชาใช้เป็นสื่อเพื่อเสริมความรู้
เป็นการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมความรู้จากเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากที่เรียนในห้องเรียน รายการต่างๆ เหล่านี้จะมิใช่เป็นเนื้อหา บทเรียนโดยตรง เช่น รายการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รายการกระจกหกด้าน แต่จะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบทเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และความคิดแก่ผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ใช้เป็นสื่อในการศึกษาระบบเปิด
โดยการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อเพื่อดำเนินการสอนให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ตามบ้านหรือการใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อสอนแก่ผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้เพราะในมหาวิทยาลัยเปิดจะมีผู้เรียนจำนวนมากทำให้นั่งเรียนในห้องเดียวกันไม่พอ นอกจากนี้ โทรทัศน์ยังสามารถใช้ในรูปของสื่อหลักหรือสื่อเสริมในการสอนโดยตรงแก่ผู้เรียนอีกด้วย

เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในสังคม
โดยการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อในการสอน หรือให้ความรู้ทั่วๆ ไป แก่ผู้ที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนกำหนด ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ ผู้พิการทุพพลภาพที่ไม่สามารถมา โรงเรียนได้ หรือประชาชนในชนบทที่ห่างไกล ฯลฯ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2. การเพิ่มคุณค่าทางการสอน

เป็นการนำรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นมาเสนอแก่ผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางการเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รายการที่นำเสนออาจเป็นการบันทึกลงแถบวีดิทัศน์ไว้ หรือเป็นรายการสดตามตารางการออกอากาศก็ได้ เช่น สารคดีชีวิตสัตว์ การประดิษฐ์สิ่งของ หรือการอภิปรายต่างๆ เป็นต้น

การใช้รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการสอนนี้สามารถจะช่วยในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของการสอนในห้องเรียนที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น ด้านประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวเหตุการณ์ระหว่างประเทศ หรืออาจช่วยอธิบายเพิ่มเติมประกอบวิชาที่ยากแก่ครูผู้สอน เช่น ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจนเป็นการนำแรงกระตุ้นจากภายนอกวิชา เช่น วรรณคดี ซึ่งยากแก่ผู้สอนที่จะทำให้เกิดความตื่นเต้นและแรงจูงใจในการเรียน

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com