สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีชีวิตบรรพชนไทย

ความหมายของบรรพชนไทย
ข้าวและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การตั้งถิ่นฐานของบรรพชนไทย
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณเอเชียกลางฯ
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนเทเรียน
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณทางใต้ของจีน
แนวความคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศไทย
แนวความคิดที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนฯ
ความหมายของประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์

ความหมายของบรรพชนไทย

สุจิตต์ วงศ์เทศ. (2551) กล่าวว่า ไทย และ คนไทย พบหลักฐานเป็นพบหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกราวเรือน พ.ศ. 2000 (อาจก่อนหรือหลังก็ได้)ในกรุงศรีอยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภาคกลาง เท่านั้นเพราะเหนือขึ้นไปเรียกตัวเองว่า ลาว ทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกตัวเองว่า ลาว ทางใต้ลงไปถูกเรียกเป็น “ชาวนอก”, “ชาวเทศ” (มีในพระราชกระแส รัชกาลที่ 5) จนใต้สุดเป็นพวกมลายู“คนไทย” และ“ความเป็นไทย” ควรแรกมีสมมุติขึ้นพร้อม“อักษรไทย” ราวหลัง พ.ศ. 1700 บริเวณรัฐอโยธยา-ละโว้ ที่มีคนหลายชาติพันธุ์ตั้งหลักแหล่งอยู่ร่วมกันแล้วเคยใช้อักษรขอม(เขมร) และพูดภาษาเขมรเป็นภาษาราชการมาก่อน ฉะนั้น คนไทย และ ความเป็นไทย มีบรรพชนเป็นคนสุวรรณภูมิในประวัติศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย