สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วิถีชีวิตบรรพชนไทย

      สายสุนีย์ สิงหทัศน์. (2553) กล่าวว่า วิถีชีวิตไทย มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางการท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3 ประเภท คือ

  • ทรัพยากรประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา น้ำตก ถ้ำหาดทรายชายทะเล และอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ
  • ทรัพยากรประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและศาสนา ได้แก่ แหล่งโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์และวัดวาอาราม
  • ทรัพยากรประเภทสุดท้ายคือ ประเภทวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่แห่งนั้นเช่น สภาพชีวิตในชนบท หมู่บ้านชาวเขา ตลาดน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมสวนสนุก การแสดงสินค้าพื้นบ้าน การศึกษา และงานประเพณีต่าง ๆฯลฯ

วิถีชีวิตของชาวเมืองที่มองเห็นอย่างง่าย ๆ ก็คือ ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอื้ออารีต่อผู้มาเยือน มีความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมั่นคงในพระพุทธศาสนา มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เป็นเนืองนิตย์ มีวิถีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ำลำคลองอย่างแยกไม่ออก มีชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เคยทำการสำรวจนักท่องเที่ยว จากสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคพื้นแปซิฟิก พบว่าประเทศไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจมากกว่าประเทศอื่น ๆ

 

นอกจากนี้ในหมู่นักท่องเที่ยวยังยอมรับกันโดยทั่วไปว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเอเชียนั้นมีเสน่ห์ และเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนภูมิภาคแห่งนี้ เพราะเป็นวิถีชีวิตจริง สามารถสัมผัสได้ และแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ โดยสิ้นเชิงสำหรับประเทศไทยนั้น การดำรงชีวิตของแต่ละภาคก็ยังแตกต่างกันออกไปอีกหลายรูปแบบ จึงยิ่งมีเสน่ห์น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก ดังตัวอย่างที่สามารถเห็นความแตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ ซึ่งมีภูมิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขาสลับกับพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาใหญ่น้อยนั้น แต่เดิมอยู่ในอาณาจักรล้านนาอันเก่าแก่ มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนเอง มีภาษาพูดภาษาเขียนเฉพาะที่เรียกว่าคำเมือง รวมทั้งการแต่งกายของท้องถิ่น ประชาชนมีอัธยาศัยอ่อนโยน โอบอ้อมอารี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้ยังมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ตามเทือกดอยและขุนเขาอันสลับซับซ้อนภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นบริเวณพื้นที่อันกว้างใหญ่ของที่ราบสูงโคราช ซึ่งเป็นภาคที่มีลักษณะเฉพาะตัวอย่างเด่นชัด แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เป็นดินแดนอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ชาวท้องถิ่ประกอบด้วยชนหลายเผ่าที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกระจายอยู่ทั่วไป และมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ตามบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด มีลักษณะนิสัยอ่อนโยนซื่อตรง และมีมิตรไมตรีต่อคนทั่วไปจนมีสมญาว่า “ถิ่นไทยดี” มีศิลปะการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานมีชีวิตชีวา และงานหัตถกรรมอันประณีตและมีคุณค่า ภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่ไพศาล นับแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีน และบางปะกง พื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศส่วนหนึ่ง

ชาวภาคกลางส่วนใหญ่เป็นชาวไทยแท้ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่นี้แต่ดั้งเดิม อีกส่วนหนึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวรามัญหรือมอญ และชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนกันแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และยังมีชนกลุ่มอื่น ๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วย เช่น ไทพวน กะเหรี่ยง เป็นต้น ประชาชนภาคนี้ประกอบอาชีพหลายแขนง ทั้งด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผลไม้ทำการประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม นอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งที่มีการสั่งสมทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อต่าง ๆมากที่สุดด้วย

ภาคใต้ อันเปรียบเสมือนด้ามขวานทองนั้น ภูมิประเทศเป็นทิวเขาติดต่อกันเป็นแนวยาวไปตามด้ามขวานหรือคาบสมุทร เริ่มด้วยเทือกเขาตะนาวศรีที่ต่อเนื่องมาจากเขตที่ราบสูงภาคตะวันตกไปสิ้นสุดลงที่จังหวัดระนองจากนั้นมีเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดพังงาและกระบี่ ไปต่อเนื่องกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ไปจนถึงเทือกเขาสันกาลาคีรีที่กั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซีย ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้คือ “เขาหลวง”

นอกจากนี้ ยังมีชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวนี้เอง ทำให้ภาคใต้เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็นดินแดนที่ชาวต่างชาติเดินทางผ่านไปมาค้าขายหลายชาติมาแต่อดีต จึงรับวัฒนธรรมมาดำรงชีวิตของตนเองแตกต่างกันออกไปทั้งทางด้านความเป็นอยู่และศาสนา จึงมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นโดยสิ้นเชิง

ความหมายของบรรพชนไทย
ข้าวและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การตั้งถิ่นฐานของบรรพชนไทย
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณเอเชียกลางฯ
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนเทเรียน
แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณทางใต้ของจีน
แนวความคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศไทย
แนวความคิดที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนฯ
ความหมายของประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย