ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญาในฐานะปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะสันตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะอเทวนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะมานุษยนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม
พุทธปรัชญากับการศึกษา
ปรัชญาปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาการเมืองและสังคม
พุทธศาสนากับการเมืองและสังคมเริ่มแรก (อัคคัญญสูตร)
วิกฤติด้านสังคม
ข้อเหมือนเรื่องการเมืองการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทกับขงจื๊อ
ทัศนะพุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์
หลักการของพระพุทธศาสนา
การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธปรัชญาในฐานะอเทวนิยม

ศาสนาในโลกนี้ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) นับถือเทพเจ้า (Divi Being God ฯลฯ) เป็นใหญ่เหนือมนุษย์และเหนือกรรม คือการกระทำของมนุษย์ เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนายิว คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม เป็นต้น ศาสนาประเภทอเทวนิยม (Atheism) ไม่นับถือมนุษย์เป็นใหญ่ในตนเอง ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง เช่น พระพุทธศาสนา ศาสนาขงจื๊อ (Confucianism) ศาสนาเชน (Jainism) เป็นต้น

ศาสนาฮินดู (Hinduism) ซึ่งเป็นศาสนาพื้นบ้านเมืองเดิมของอินเดียมีมาก่อนพระพุทธศาสนานั้น เป็นศาสนาประเภทเทวนิยม นับถือเทพเจ้าต่างๆ บางพวกนับถือพระพรหม (Brahma) เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์ เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่าพรหมลิขิต (Predestintion) ชีวิตของคนทุกคนจะต้องเป็นไปตามพรหมลิขิตอย่างเครงครัด มนุษย์ไม่มีสิทธิหรืออำนาจ ที่จะจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองเลยพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธพรหมลิขิต ดังพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่า สมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า สุข ทุกข์ หรือไม่ทุกข์ ไม่สุขที่บุรุษบุคคลนี้เสวย ทั้งหมดล้วนมีกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นเหตุ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่า ท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้จริงหรือ ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นยอมรับว่าจริง เราจะกล่าวกับพวกเขาว่า ถ้าอย่างนั้น การที่ท่านทั้งหลายจักต้องฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดพรหมจรรย์ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มากด้วยอภิชฌา (เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) มีจิตพยาบาท และเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ ก็เพราะการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นเหตุ

เมื่อบุคคลถือยึดถือการเนรมิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยความเป็นแก่นสาร ความพอใจหรือความพยายามว่า สิ่งนี้ควรทำ หรือสิ่งนี้ไม่ควรทำ ย่อมไม่มี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย