Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญาในฐานะปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะสันตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะอเทวนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะมานุษยนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม
พุทธปรัชญากับการศึกษา
ปรัชญาปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาการเมืองและสังคม
พุทธศาสนากับการเมืองและสังคมเริ่มแรก (อัคคัญญสูตร)
วิกฤติด้านสังคม
ข้อเหมือนเรื่องการเมืองการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทกับขงจื๊อ
ทัศนะพุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์
หลักการของพระพุทธศาสนา
การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม

บทวิเคราะห์เรื่องอนัตตา

ศูนยตาของนาคารชุนเป็นความว่างเพราะเหตุ 3 ประการ คือ

1. ว่างเพราะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่พบอัตตา หรือสวภาวะหรือสวลักษณะแห่งสังขตธรรมแต่อย่างใด
2. ว่างจากการพรรณนายืนยันในปรมัตถสัจจะว่า เป็นภาวะหรืออภาวะปรมัตถสัจจะเหนือคำบรรยาย เหนือการคาดคะเนใด
3. ว่างจากส่วนสุดโต่งทั้งสองด้าน จึงเป็นทางสายกลางแห่งแนวคิดทฤษฎี และหลักปฏิบัติ (มาธยมิกะ)

ศูนยตาเป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาแห่งนาคารชุน จนบรรลุพุทธภูมิหรือความสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในที่สุด พระนิพพาน (นิรวาณ) จึงเป็นภาวะเรียกอาการที่จิตมนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง เป็นอิสรภาพในทัศนะของนาคารชุนและเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตที่สมบูรณ์สูงสุด

อนัตตาในทัศนะของซาตร์นั้นหมายถึงความว่างเปล่าของวิญญาณ (Consciousness) หรือจิต (Mind) อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความว่างเปล่า (Nothingness) จึงมีลักษณะถาวรติตัวเรามาตั้งแต่เกิด คือมีสภาพโปร่งใส่ไม่มีอะไรอยู่ภายใน หรือปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิต จิตจึงไม่ได้เป็นสักอย่างในโลกนี้ นอกจากเป็นความสำนึกรู้ที่ว่างเปล่าตั้งแต่เกิดจนตาย



อนัตตาในทัศนะพุทธปรัชญา

“อนัตตา” สิ่งที่เป็นสังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตา ดังพุทธดำรัสที่ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา และว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” เมื่อเราพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏข้างต้น ก็จะทราบได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว เพื่อให้เราคลายความยึดมั่น ถือมั่น ในความถือตัวถือตน เมื่อละได้ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข แต่ถ้ายังยึดติดอยู่ก็จะอยู่ด้วยความทุกข์

เป้าหมายหลักของอนัตตา คือการปฏิเสธอัตตา ซึ่งเป็นความคิดของบางคนบางพวกที่เห็นสรรพสิ่งมีรูปแบบหลากหลาย มีการดำเนินไปตามกระสวน (pattem) ที่แน่นอน มีการเกิด การดำรงอยู่ และการดับ เข้าใจว่า มีพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิด ผู้รักษา และผู้ทำลาย พระพุทธศาสนาเห็นว่า สรรพสิ่งเกิดดับเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีอัตตาถาวรหรืออาตมัน กฎไตรลักษณ์เป็นกฎจักรวาล ดังตรัสว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง... สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์...ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เป็นกฎที่มีอยู่แล้ว เป็นกฎที่กำหนดไว้แน่นอนตายตัวแล้ว ตถาคต (เพียง) แต่รู้แล้วนำมาบอก แสดง บัญญัติ ตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เท่านั้น

กรรมกับการเกิดใหม่
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงำ
วิเคราะห์วิบากแห่งกรรม
กรรมและการเกิดใหม่กับการตอบปัญหาทางปรัชญา
ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ 12
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทกับปัญหาปัจจุบัน
ความหมายของอนัตตา
ความจริงหรือปรมัตถสัจจะ
ทัศนะเรื่องอนัตตาของสำนักปรัชญาต่าง ๆ
บทวิเคราะห์เรื่องอนัตตา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com