ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญาในฐานะปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะสันตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะอเทวนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะมานุษยนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม
พุทธปรัชญากับการศึกษา
ปรัชญาปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาการเมืองและสังคม
พุทธศาสนากับการเมืองและสังคมเริ่มแรก (อัคคัญญสูตร)
วิกฤติด้านสังคม
ข้อเหมือนเรื่องการเมืองการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทกับขงจื๊อ
ทัศนะพุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์
หลักการของพระพุทธศาสนา
การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม

บทวิเคราะห์เรื่องอนัตตา

ศูนยตาของนาคารชุนเป็นความว่างเพราะเหตุ 3 ประการ คือ

1. ว่างเพราะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่พบอัตตา หรือสวภาวะหรือสวลักษณะแห่งสังขตธรรมแต่อย่างใด
2. ว่างจากการพรรณนายืนยันในปรมัตถสัจจะว่า เป็นภาวะหรืออภาวะปรมัตถสัจจะเหนือคำบรรยาย เหนือการคาดคะเนใด
3. ว่างจากส่วนสุดโต่งทั้งสองด้าน จึงเป็นทางสายกลางแห่งแนวคิดทฤษฎี และหลักปฏิบัติ (มาธยมิกะ)

ศูนยตาเป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาแห่งนาคารชุน จนบรรลุพุทธภูมิหรือความสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในที่สุด พระนิพพาน (นิรวาณ) จึงเป็นภาวะเรียกอาการที่จิตมนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวง เป็นอิสรภาพในทัศนะของนาคารชุนและเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตที่สมบูรณ์สูงสุด

อนัตตาในทัศนะของซาตร์นั้นหมายถึงความว่างเปล่าของวิญญาณ (Consciousness) หรือจิต (Mind) อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความว่างเปล่า (Nothingness) จึงมีลักษณะถาวรติตัวเรามาตั้งแต่เกิด คือมีสภาพโปร่งใส่ไม่มีอะไรอยู่ภายใน หรือปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิต จิตจึงไม่ได้เป็นสักอย่างในโลกนี้ นอกจากเป็นความสำนึกรู้ที่ว่างเปล่าตั้งแต่เกิดจนตายอนัตตาในทัศนะพุทธปรัชญา

“อนัตตา” สิ่งที่เป็นสังขตธรรมก็ดี อสังขตธรรมก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตา ดังพุทธดำรัสที่ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตา และว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” เมื่อเราพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏข้างต้น ก็จะทราบได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว เพื่อให้เราคลายความยึดมั่น ถือมั่น ในความถือตัวถือตน เมื่อละได้ก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข แต่ถ้ายังยึดติดอยู่ก็จะอยู่ด้วยความทุกข์

เป้าหมายหลักของอนัตตา คือการปฏิเสธอัตตา ซึ่งเป็นความคิดของบางคนบางพวกที่เห็นสรรพสิ่งมีรูปแบบหลากหลาย มีการดำเนินไปตามกระสวน (pattem) ที่แน่นอน มีการเกิด การดำรงอยู่ และการดับ เข้าใจว่า มีพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิด ผู้รักษา และผู้ทำลาย พระพุทธศาสนาเห็นว่า สรรพสิ่งเกิดดับเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีอัตตาถาวรหรืออาตมัน กฎไตรลักษณ์เป็นกฎจักรวาล ดังตรัสว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง... สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์...ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เป็นกฎที่มีอยู่แล้ว เป็นกฎที่กำหนดไว้แน่นอนตายตัวแล้ว ตถาคต (เพียง) แต่รู้แล้วนำมาบอก แสดง บัญญัติ ตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เท่านั้น

กรรมกับการเกิดใหม่
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงำ
วิเคราะห์วิบากแห่งกรรม
กรรมและการเกิดใหม่กับการตอบปัญหาทางปรัชญา
ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ 12
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทกับปัญหาปัจจุบัน
ความหมายของอนัตตา
ความจริงหรือปรมัตถสัจจะ
ทัศนะเรื่องอนัตตาของสำนักปรัชญาต่าง ๆ
บทวิเคราะห์เรื่องอนัตตา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย