Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา

พุทธปรัชญาในฐานะปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะสันตินิยม
พุทธปรัชญาในฐานะอเทวนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะมานุษยนิยม
พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม
พุทธปรัชญากับการศึกษา
ปรัชญาปฏิบัตินิยม
พุทธปรัชญาการเมืองและสังคม
พุทธศาสนากับการเมืองและสังคมเริ่มแรก (อัคคัญญสูตร)
วิกฤติด้านสังคม
ข้อเหมือนเรื่องการเมืองการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาทกับขงจื๊อ
ทัศนะพุทธปรัชญากับวิทยาศาสตร์
หลักการของพระพุทธศาสนา
การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

พุทธปรัชญาในฐานะธรรมาธิปไตยนิยม

ความจริงหรือปรมัตถสัจจะ

พุทธปรัชญาเถรวาทนั้น ได้ แบ่งสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งสิ้นออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. สังขตธรรม คือสิ่งที่ถูกปรุงแต่ง เป็นสภาวะที่มีปัจจัยปรุงแต่ง หรือแต่งสรรขึ้น การปรากฏขึ้น การตั้งอยู่ และการดับไป จึงเป็นไปตามเงื่อนไขของเหตุและปัจจัย ภาวะของสังขตะนี้จะครอบคลุมถึงส่วนที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ทั้งที่เป็นโลกิยะ แลโลกุตระ (ยกเว้นพระนิพพาน)

สังขตธรรม มีลักษณะเป็นของตนเอง คือ มีความเกิดขึ้นปรากฏ ความดับสลายปรากฏ และเมื่อตั้งอยู่ ความเปลี่ยนแปลงปรากฏ สิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าว สิ่งนั้นจัดเป็นสังขตธรรม

2. อสังขตธรรม ได้แก่สิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัย หรือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่ง ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัย ในที่นี้ ได้แก่พระนิพพาน อสังขตธรรมนี้มีลักษณะเฉพาะของตนเองคือ ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ ความดับสลายไม่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ ความแปรไม่ปรากฏอนัตตากับสุญญตา

ศูนยตาในความหมายเดิม ตามที่พระพุทธองค์ตรัสบอกแก่พระโมฆราชให้พิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้น เพื่อหวังผลทางจิตวิทยาให้ลดคลายความยึดมั่นถือมั่นและการอยู่ในโลกแบบไม่ยึดติด ดูเหมือนนิกายมาธยมิกะจะเน้นเป็นพิเศษ เราต้องหมั่นเจริญปัญญาพิจารณาหลักอนัตตาหรือสุญญตาอยู่เสมอ หลักอนัตตาจะสอนให้เราเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นกระแสต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ เดิมนั้นพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายเอาตามความข้างต้นนี้ แต่ต่อมาการศึกษาพระพุทธศาสนาได้ไปสู่วงกว้างมากขึ้นและเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้ศาสนิกและนักศึกษา ตีความคำสอนเดิมให้ต่างออกไปเพื่อวัตถุประสงค์โดยย่อ 3 ประการ คือ

1. เพื่อเข้าใจหลักเดิมนั้นอย่างแจ่มชัดในกรณีที่ยังคลุมเครือ
2. เพื่อมุ่งผลแห่งความเข้าใจอันจะเกิดจากการตีความแล้วน้อมนำไปปฏิบัติ
3. เพื่ออธิบาย ตอบโต้ ชี้แจงความเคลือบแคลงสงสัยของต่างลัทธิศาสนา

กรรมกับการเกิดใหม่
กรรมที่ถูกอโทสะครอบงำ กรรมที่ถูกอโมหะครอบงำ
วิเคราะห์วิบากแห่งกรรม
กรรมและการเกิดใหม่กับการตอบปัญหาทางปรัชญา
ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ 12
การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทกับปัญหาปัจจุบัน
ความหมายของอนัตตา
ความจริงหรือปรมัตถสัจจะ
ทัศนะเรื่องอนัตตาของสำนักปรัชญาต่าง ๆ
บทวิเคราะห์เรื่องอนัตตา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com