ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

ระพี สาคริก

         “ประวัติศาสตร์ หมายถึงข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของแต่ละคน รวมทั้งอดีตของสังคมและประเทศชาติ ความจริงแล้ว ภายในรากฐานจิตใจของมนุษย์นั้นควรจะนึกถึงอดีตความเป็นมาซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของตัวเองอันจะนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งรวมทั้งความซื่อสัตย์ในการพึ่งพาตนเอง เพื่อหวังที่จะให้วิถีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชนสามารถดำเนินต่อไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง”

หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการใดๆก็ตามซึ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีการปนเปื้อนหรือเกิดการตัดทอนแม้แต่เพิ่มเติมอย่างขาดเหตุผล ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว มีผลทำลายรากฐานจิตใจของคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างปฏิเสธเสียมิได้

ฉันเคยเขียนย้ำไว้ในบทความต่างๆ หลายครั้งหลายหนแล้วว่า “ศาสตร์ทุกสาขา มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเท่าเทียมกันหมด” บางครั้งก็ชี้ไว้ให้รู้ความจริงว่า “ศาสตร์ทุกสาขามีรากเหง้าเป็นหนึ่งเดียวกัน” อีกทั้งศูนย์รวมดังกล่าว หมายถึงความจริงที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติ

นอกจากนั้น เราแต่ละคนจะหยั่งรู้ความจริงถึงจุดนี้ได้ ตัวเองจำต้องค้นหาจากใจที่หยั่งรากลงสู่พื้นดินอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีความมั่นคงมาโดยตลอด หรืออีกนัยหนึ่งถ้าคิดจะยอมรับความจริงของโลกปัจจุบัน ควรดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท

ถ้ารากฐานจิตใจของแต่ละคนมี “ความเป็นไทแก่ตนเอง” อย่างเสมอต้นเสมอปลายย่อมรู้ได้ว่า เราต่างก็มีหน้าที่ในการสนองประโยชน์สุขแก่จิตใจตนเองที่สานถึงคนทั่วไปในสังคมท้องถิ่น โดยที่รู้ว่าศาสตร์แต่ละสาขาต่างก็ทำหน้าที่สนองประโยชน์ในการเรียนรู้จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในภาพรวมที่สานเหตุและผลถึงซึ่งกันและกันได้หมด ดังเช่น ประวัติศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่รักษาความมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นร่วมกับสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ

หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าคนในชาติมีความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติตนเองลึกซึ้งถึงระดับหนึ่ง ย่อมมีผลทำให้ชาติมีความมั่นคงเข้มแข็งอยู่ได้ ส่วนความคิดในการสร้างความมั่นคงของชาติโดยใช้กำลังทหารตำรวจและกำลังอาวุธเป็นเรื่องผิวเผิน แม้ได้ผลก็เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ส่วนในระยะยาวกลับหวนมาทำร้ายตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากท่ามกลางความเสื่อมโทรมของสังคมท้องถิ่นในยุคนี้ หากแต่ละคนมีนิสัยหวนกลับมาทบทวนตัวเองอยู่เสมอ น่าจะรู้สึกสังหรณ์ใจว่า เหตุใดความเสื่อมโทรมจนกระทั่งทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกท้อถอยอย่างหนัก อีกทั้ง ยังทำให้คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการจัดการศึกษา ขาดความสนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติตัวเอง ซึ่งควรถือว่าคือ พื้นฐานการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างสำคัญ ดังนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องนี้ที่เคยมีมาแล้วในสถาบันการศึกษา กลับถูกมองข้าม หากหันไปสนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติอื่น โดยเฉพาะชาติอภิมหาอำนาจซึ่งนำมาอ้างว่า คือประวัติศาสตร์สากล?

อดีตเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตที่หวังความมั่นคงเข้มแข็งสำหรับอนาคตในอันที่จะก้าวไปข้างหน้าของชีวิตคนท้องถิ่น โดยที่เชื่อว่า ควรจะเกิดความมั่นคงปลอดภัยในระยะยาวให้มั่นใจได้

นอกจากนั้น ความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเพื่อหวังความปลอดภัยของสังคมท้องถิ่นควรถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด อีกทั้งปลอดจากเงื่อนไขซึ่งทำให้เกิดภาวะปนเปื้อนโดยอิทธิพลจากรูปวัตถุร่วมด้วย

ดังนั้น ถ้าบุคคลใดในชุมชนท้องถิ่นมีการปฏิบัติบนพื้นฐานตนเองให้มั่นใจได้แล้ว บุคคลผู้นั้นควรได้รับการสร้างสรรค์ที่รำลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในรากฐานตนเอง รวมทั้งคนในชุมชนท้องถิ่น แต่เท่าที่พิจารณาถึงการปฏิบัติที่เป็นมาแล้วในอดีต เราควรสนใจค้นหาความจริงว่า เหตุใดคนในชาติจึงมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมากกว่ามีจิตใจที่ให้ความมั่นใจอยู่กับการเชื่อถือจากการปฏิบัติของผู้อื่นในชุมชนท้องถิ่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด?

ผู้เขียนผ่านการดำเนินชีวิตร่วมกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลายาวนานถึง 87 ปีแล้ว หรือถ้าถือความสำคัญของความมั่นคงเข้มแข็งภายในจิตใจเป็นหลัก หากหยั่งรู้ความจริงได้ถึงระดับหนึ่งย่อมรู้ได้ว่าผลของการปฏิบัติที่สะท้อนกลับมากระทบจิตใจตนเองจนกระทั่ง ทำให้แต่ละคนมีนิสัยหวนกลับมาทบทวนตัวเองในทุกๆเรื่องที่ตนมีโอกาสสัมผัสเสมอมา หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวว่าตนได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วบนพื้นฐานความจริง จึงควรตระหนักได้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทือกเถาเหล่ากอของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีผลช่วยให้พื้นฐานการดำเนินชีวิตของตัวเองบังเกิดความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยให้มีโอกาสหยั่งรู้ความจริงจากใจได้อย่างลึกซึ้ง

นอกจากนั้นการให้ความสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์ ถ้ามีนิสัยเป็นคนสนใจที่จะเรียนรู้ทุกๆเรื่องย่อมมีความคิดในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่นมาใช้หาเงินให้กับตัวเอง แทนที่จะให้ความสำคัญแก่แนวความคิดในการนำมาใช้ประโยชน์บนพื้นฐานความพอเพียงเหนือกว่าการคิดนำเอาวัตถุดิบไปขายให้ชนต่างชาติเพื่อหวังหาเงินมาใช้ รวมทั้งคิดว่า การนำวัตถุดิบภายในท้องถิ่นไปขายให้ชนต่างชาติ อีกทั้งส่งผลผลิตสำเร็จรูปกลับมาขายให้สังคมและชาติของตนเอง ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งสอดคล้องกันกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างสำคัญ เช่นที่มักเชื่อกันว่าวิถีทางดังกล่าวคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างได้ผล แต่แท้จริงแล้วย่อมมีผลทำลายสมดุลย์ภายในรากฐานจิตใจคนท้องถิ่นอย่างสำคัญยิ่ง

ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งมีการปูพื้นฐานให้กับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นที่มั่นคงเข้มแข็ง ควรถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับช่วยให้คนในสังคมไทยสะท้อนความคิดที่ควรสังหรณ์ใจจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้หวนกลับมาถามตัวเองว่า มันบ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัยของชาติและแผ่นดินถิ่นเกิดของตน จึงทำให้ก้าวต่อไปข้างหน้าร่วมกับการหวนกลับมาสนใจค้นหาความจริงจากอดีตจนกระทั่งฉุกคิดและหวนกลับมาถามตัวเองว่า เกิดอะไรขึ้นกับคนในสังคมท้องถิ่นอย่างน่าเป็นห่วง?

อนึ่ง ทุกวันนี้ เพราะคนในชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เกิดความหวาดระแวงสงสัยในการนำปฏิบัติของเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันที่จะสะท้อนให้เห็นความจริงว่า ส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการนำข้อมูลจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองมาพิจารณาค้นหาเหตุผลจากช่วงที่ชีวิตตนได้ผ่านพ้นมาแล้ว จนกระทั่งผลที่ปรากฏออกมาเปรียบเสมือน หัวมงกุฎหางมังกร

เช่นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีผู้คนส่วนใหญ่ ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ให้ความเคารพได้กล่าวฝากไว้ว่า คนในสังคมไทยทุกวันนี้ส่วนหญ่ได้รับบริการจากการจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน

นอกจากนั้นประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนเรื่องนี้กลับสะท้อนให้เห็นความจริงลึกซึ้งถึงระดับหนึ่งว่า ผลการจัดการศึกษาของสังคมไทยเปรียบได้ดุจหมาไม่มีตีนของตัวเอง แม้กระทั่งการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของชาติก็ยังปล่อยให้ถูกทำลายไปแทบจะไม่ได้ผุดได้เกิด ถึงแม้บางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอน แต่ผลจากการสอนก็ไม่อาจทำให้นักเรียนรู้สึกมีชีวิตชีวาที่จะเรียนรู้ถึงความจริงอย่างลึกซึ้งให้เป็นที่เชื่อมั่น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย