ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

แนวคิดภายนอกนิยม
ปฏิเสธคำถามของญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานหรือไม่

นายวิสิทธิ์ ตออำนวย

ความหมายของแนวคิดภายนอกนิยมและญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐาน
ปัญหาของญาณวิทญาเชิงธรรมชาติแบบแข็งกับข้อโต้แย้งด้วยทัศนะของJames
ปรัชญาภาษาของไควน์ ทางออกของญาณวิยาเชิงธรรมชาติแบบแข็ง
จากKuhn ถึงJames ทางออกของสหนัยนิยมแบบภายนิยมในทัศนะของไควน์
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

  • จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง (แปล), ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป, กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549
  • ประทุม อังกูรโรหิต, ปรัชญาปฏิบัตินิยม : รากฐานปรัชญาการศึกษาในสังคมประชาธิปไตย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
  • พิพัฒน์ สุยะ, ทัศนะของไควน์เกี่ยวกับภาษา การแปลและความหมาย, วิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
  • วีระ สมบูรณ์ (แปล), วิทยาศาสตร์ในสังคมเสรี, กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ , 2532
  • วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ, ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์, วิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
  • สุวรรณา สถาอานันท์, ศรัทธากับปัญญา, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2550
  • โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, ขอบฟ้าแห่งปรัชญา ความรู้ ปรัชญาและสังคมไทย, เอกสารไม่ตีพิมพ์
  • William James, Will to Believe, Essays on Faith and Morals, Massachusettes USA : New American Library, 1974 ,pp.32-62

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย