สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กับการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

นภดล ร่มโพธิ์ วารสาร บริหารธุรกิจ. (2550)

ในปัจจุบันแนวคิดการใช้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือที่เรียกว่า Economic Value Added (EVA) เพื่อนำมาเป็นระบบการวัดผลและการจัดการองค์กรเริ่มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโปร ตลอดจนทวีปเอเชีย ในปัจจุบันนี้มากกว่า 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลกก็ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการบริหารและวัดผลองค์กร ซึ่งรวมถึงบริษัทอย่าง Coca-Cola} Wal-Mart, AT&T, และ Briggs & Strattonมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า EVA เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยบ่งชี้ว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือน้อยกว่าต้อนทุนของบริษัทมากน้อยเพียงใด แนวคิดนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยคิดว่าสินทรัพย์ทุกชิ้นมีทุนทั้งสิ้น ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในการนำสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย