ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์>>

การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

โดย อาจารย์วรรณา คำปวนบุตร

      การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสังคมมนุษย์ เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการตลอดจนถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าของตนเอง การสามารถทราบถึงความเป็นมาของชนเผ่าหรือบรรพบุรุษของตนที่ผ่านมาหลายพันปี นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ถือว่ามนุษย์นั้นเป็นอารยชนชั้นสูงของโลก และเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมสูงค่า

แต่เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลกนั้นได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานนับหลายพันปีแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและสืบค้นอย่างเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

 

การพยายามทำความเข้าใจด้วยการศึกษาความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์ จะทำให้ผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความเป็นจริงของ “ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ” ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะถูกถ่ายทอดออกมา ให้อยู่ในรูปของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปของเอกสารที่เขียนขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้น หรือเขียนขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นไปนานแล้ว ในเอกสารฉบับนั้นๆ ผู้ที่บันทึกอาจจะเขียนขึ้นด้วยความรู้สึกมีอคติหรือไม่มีอคติก็เป็นได้ หรือหากเป็นวัตถุตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆอาจมีการทำต่อเติมขึ้นมาภายหลัง ซึ่งเป็นการบิดเบือนจากความเป็นจริง

ดังนั้นการจะทราบถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้เกิดและผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว จำเป็นต้องใช้หลักฐานที่กล่าวถึงข้างต้น มาพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดนั่นเอง

ความหมายของประวัติศาสตร์
องค์ประกอบของคำว่า “ประวัติศาสตร์”
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์
การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ทางประวัติศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย