Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

พระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 เวลา 08.55 นาฬิกา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ

พระอิสริยยศ
ในปี พ.ศ.2431 ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 8 พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ 2 รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

การศึกษา
ทรงได้รับการถวายพระอักษรจากครูซึ่งพระบรมชนกนาถเลือกให้ อาทิ

เมื่อพระชนมายุได้ 10 พรรษา สมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดให้เข้าศึกษา ใน โรงเรียนราชกุมาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

ในปี พ.ศ.2436 หลังจากพิธีโสกันต์(โกนจุก) ทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาวิชาชั้นสูง ณ ประเทศอังกฤษ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ ให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศต่อไป นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่ทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ

ขณะที่ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาวิชาทหาร ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิร์ท ทรงศึกษาวิชาการปืนใหญ่และการช่างทหาร ที่โรงเรียนวูลลิช ในปี พ.ศ.2443 ทรงเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ทรงศึกษาวิชา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และกฎหมาย รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ 9 ปี

สยามมกุฎราชกุมาร
ในปี พ.ศ.2437 ขณะทรงมีพระชนมายุ 14 พรรษา และยังทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ อยู่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มกุฎราชกุมาร พระเชษฐาธิราช ทรงเสด็จทิวงคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงสถาปนาให้พระองค์ ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระเชษฐาธิราช

ทรงผนวช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จออกผนวชเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2447 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงผนวชเป็นเวลา 3 เดือน จึงลาสิขา

เสด็จประพาส
หลังจากผนวชแล้ว ในปี พ.ศ.2448 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ เสด็จประพาสภายในประเทศ ก็โปรดฯ ให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามเสด็จด้วยทุกคราว ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทรงคุ้นเคยกับสภาพบ้านเมือง ข้าราชการ และพสกนิกร ซึ่งอยู่ตามชนบทที่ห่างไกล นอกจากนี้แล้ว ยังทรงโปรดฯ เสด็จประพาสโดยลำพังพระองค์เอง เพื่อศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์โบราณของไทย ไปตามหัวเมืองต่างๆ เช่น กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ฯลฯ

เสวยราชสมบัติ
ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 เวลา 24.45 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร จึงได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

พระราชกรณียกิจ >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com