สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ภูมิหลังของนักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ

สิงคโปร์ มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมเป็นแบบพหุสังคม (Multi Society) สิงคโปร์เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง นอกจากนี้ ยังมีศาสนาต่างๆ กันออกไปตามเชื้อชาติ สิงคโปร์มีชนเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวมาเลย์ จีน อินเดีย อาหรับ และยุโรป อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสิงคโปร์จำนวนมาก เพราะเมื่ออังกฤษเข้าไปปกครองสิงคโปร์ได้ใช้นโยบายให้คนเข้าเมืองได้อย่างเสรี

ชาติเหล่านี้ต่างก็นำเอาศิลปวัฒนธรรมของต้นเข้ามาด้วย สิงคโปร์จึงเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ มีชาวต่างชาติ ต่างภาษามากมาย อาหารหลายแบบ ตลอดจนงานฉลองเทศกาลของชนแต่ละเชื้อชาติ มีวนเวียนตลอดปี ชาวมาเลย์ จีน อินเดีย อาหรับ และยุโรป ต่างก็รักษารูปแบบของศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการแต่งกายของตนเอง ไว้ยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าวัฒนธรรมของใครจะเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ นอกจากนี้ภาษาพูดก็ยังแตกต่างกันออกไป ทำให้สิงคโปร์ใช้ภาษาติดต่อราชการได้ถึง 4 ภาษา คือ ภาษามาเลย์ ภาษาจีน(แมนดาริน) ภาษาทมิฬ และภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลสิงค์โปร์พยายามสร้างเอกลักษณ์ใหม่โดยให้คนทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนให้ถือว่าทุกเชื้อชาติเป็นชาวสิงคโปร์ (Singaporean) เหมือนกันหมด ชาวสิงคโปร์ถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและมีมาตรฐานการครองชีพสูงเป็นที่ 2 รองจากญี่ปุ่น ในย่านเอเชียนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน แต่ด้วยความเป็นชาติที่ขยันขันแข็งและมีนิสัยรักการค้าขายจึงทำให้ชาวจีนที่อพยพเข้าไปอยู่ในสิงคโปร์กลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางการค้าเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจ เป็นนายธนาคาร เจ้าของโรงแรม ส่วนชาวอินเดียกลับกลายเป็นผู้ใช้แรงงานประกอบอาชีพเป็นกรรมการชาวมาเลย์ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีฐานะอยู่ในระดับชนชั้นกลาง และชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายและถ่อมตน ทำงานอย่างจริงจัง เป็นนักอนุรักษ์นิยม รักธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ต้นไม้ อย่างจริงจัง รักษาความสะอาดซึ่งถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วนำความรู้เรื่องนี้มาเผยแพร่ พลเมืองส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ที่เป็นวัยรุ่นจะมีลักษณะรุนแรง มีความทะเยอทะยานสูง และนิยมการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องของการเมือง

มาเลเซีย ประกอบด้วยพลเมืองหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน แต่ละเชื้อชาติก็มีภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติแต่การประกอบศาสนากิจตามศาสนาอื่น ๆ ก็ได้รับอนุญาติเช่นกัน ชาติที่สำคัญได้แก่ มาลายู แขกและจีน ชาวมาเลเซียมีอุดมการณ์แห่งชาติหรือหลักปัญจศีลประจำชาติดังนี้

1. มีความศรัทธาในพระผู้เป็นพระเจ้า
2. มีความจงรักภักดีต่อพระราชาธิบดี
3. สนับสนุนการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ
4. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
5. มีศีลธรรมจรรยาและมีความประพฤติดี

ชาวมาลายูไม่ชอบการค้าขาย ชอบกิจกรรมการทอผ้า จักสาน จึงทำให้การค้าและเศรษฐกิจ ตกอยู่ในกำมือของฝรั่ง แขก และจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากชาวมาลายูนับถือศาสนาอิสลาม ผู้ชายชาวมาลายูจึงมีลักษณะเป็นผู้นำของครอบครัวในทุกๆ ด้าน คือจะเป็นผู้ตัดสินใจในการกระทำทุกอย่างโดยมีผู้หญิงตามหลังเสมอ ชาวจีนในมาเลเซียถือเอาวันคริตสมาสเป็นวันสำคัญที่สุดและวันตรุษจีนเป็นวันสำคัญรองลงมารวมไปถึงการตั้งชื่อก็นิยมใช้ชื่อเป็นฝรั่ง เช่น เฮนรี จอห์น ปีเตอร์ เป็นต้น

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมาเลย์หรือชาวมาลายู ชาวจีนและแขก ซึ่งทั้ง 3 ชาตินี้มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาไม่เหมือนกันจึงทำให้การกระทบกระทั้งกันมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่ชาวมาเลย์เป็นเจ้าของประเทศ แต่อำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายนั้นอยู่ในมือของคนจีน รัฐบาลมาเลเซียได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติหมดไปแต่ดูเหมือนยังเป็นไปไม่ได้ในเร็ววันนี้ ภาษามาเลย์เป็นภาษาที่ราชการ ส่วนภาษาอังกฤษใช้กันแพร่หลายในวงการค้าและอุตสาหกรรม

ฮ่องกง หลังจากจากถูกปกครองมานานจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันฮ่องกงถือเป็นส่วนหนึ่งของชาวประเทศจีน ฮ่องกงจึงเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลในหลายๆ ด้านจากชาติทางตะวันตก และจากจีนเองเพราะในฮ่องกงมีทั้งคนที่มาจากอังกฤษ อินเดีย โปตุเกส และชาวจีน ซึ่งมีการติดต่อเกี่ยวข้องกันมากทั้งในด้านการค้า สังคม การศึกษา และ วัฒนธรรม ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นไปตามแบบแผนเช่นชาวตะวันตก นับตั้งแต่การแต่งกาย ของใช้และรูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ใน ขณะเดียวกันชาวฮ่องกงยังเอาวิถีการดำเนินชีวิตในครอบครัวแบบชาวจีนที่บรรพบุรุษสั่งสอนมาด้วย มิใช่วาจะรับแต่ของชาวตะวันตกอย่างเดียว เช่นการรับประทานอาหารในบ้านก็ยังใช้ตะเกียบหรือการเคารพกราบไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลงานสำคัญตามแบบวัฒนธรรมชาวจีน

ชาวฮ่องกงเป็นคนคบง่ายโดยทั่วๆ ไป มีนิสัยร่าเริง เปิดเผย ชอบสนุก ขยันขันแข็ง อดทน รับความจริง ชอบการสมาคม แต่บางครั้งการที่ต้องแข็งขันกันทำมาหากินก็ทำให้ชาวฮ่องกงเห็นแก่ตัว เวลาสนทนาก็ทำกันอย่างเสรีไม่มีความเกรงใจว่าใครจะรำคาญหรือหนวกหูหรือไม่ ภาษากวางตุ้งและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของฮ่องกง

ไต้หวัน ประชาชนและรัฐบาลเสรีได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความทันสมัยให้แก่ชุมชนในไต้หวัน ขณะเดียวกันคุณค่าของทางวัฒนธรรมและสังคมในอดีตก็ได้รับการพิทักษ์รักษาไว้ ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกด้านความคิด การศึกษา และมีเสรีภาพในการดำรงชีวิตในกรอบของกฎหมายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ชาวไต้หวันเป็นคนรักอิสระเห็นได้จากผู้ต่อสู้เพื่ออิสระภาพของประเทศ มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ชอบเล่นกีฬาหลายๆ ประเภท เช่น กอล์ฟ เบสบอล บาสเกตบอล เป็นต้น เอาใจใส่ต่อการปกครองของประเทศ มีความละเอียดอ่อนจะเห็นได้จากศิลปะการเขียนตัวอักษรด้วยพู่กัน การร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงาม รวมทั้งการเล่นดนตรี ปัจจุบันไต้หวันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจ ฐานะดีประเทศหนึ่งซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก

ญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ ชาวญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะผสมกลมกลืนและดัดแปลงความคิดใหม่ๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเฉพาะตัวของตนเอง ถึงแม้ว่าว่าญี่ปุ่นจะได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากจีน ซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างไม่เป็นที่นิยมในจีนแล้วแต่ยังเป็นที่นิยมในประเทศที่ญี่ปุ่น เช่นการนั่งทานข้าวบนเสื่อและความนิยมใช้ฉากกระดานกั้นห้อง เป็นต้น นอกจากอิทธิพลของจีนแล้ววัฒนธรรมของตะวันตกก็เข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่นอย่างจริงจังหลังปี พ.ศ. 2411 เป็นต้นมาและการเลียนแบบฝรั่งทำให้ญี่ปุ่นพัฒนาเศรษฐกิจ ได้อย่างรวดเร็วจนเป็นประเทศอุสาหกรรม ได้ภายในเวลาระยะสั้น

นอกจากนี่ศาสนานับว่ามีส่วนสำคัญในการปลูกฝังความคิดและลักษณะชินโตซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ของญี่ปุ่นนั้น ทำให้คนญี่ปุ่นรักครอบครัวและเคารพบรรพบุรุษ ชาวญี่ปุ่นระลึกอยู่เสมอว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะคอยคุ้มครองรักษาให้คุณหรือโทษให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง การเคารพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วส่งผลให้คนญี่ปุ่นเกิดความเคารพนับถือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ คนที่อยู่ในครอบครัวต้องเคารพกตัญญูกตเวทีและเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัว คนที่อ่อนกว่าต้องเชื่อฟังคนที่อาวุโสกว่าและถ้าอายุเท่ากันหญิงต้องเชื่อฟังฝ่ายชาย นอกจากนี้ศาสนาชินโตสอนไว้ว่า วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักดับคนที่ตายไปแล้วไม่ไปไหนอยู่กับครอบครัวเสมอ ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงมักมีความกล้าหาญไม่กลัวความตาย และเป็นคนที่ทำอะไรจริงจัง นอกจากนี้ธรรมชาติอันผันผวน เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ทำให้มีคนญี่ปุ่นมีความอดทน ระมัดระวังสูง และมีแบบแผนในการดำรงชีวิต คนญี่ปุ่นจะสอนลูกหลานให้รู้จักอดทนและมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม ซึ่งความลำบากจากผลพวงของสงครามที่ผ่านมาเป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีความคิดที่จะร่วมมือกันทำงาน ขยัน อดทน และมีผลให้คนญี่ปุ่นสามารทำงานกันเป็นทีมได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีความสามัคคีและมีความเป็นชาตินิยมสูง

ส่วนศาสนาขงจื้อสอนไว้ว่า คนดีต้องมีความจริง ถ่อมตน ประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่าย ระวังกิริยา ไม่พูดอย่างไร้สาระ ทำให้คนญี่ปุ่นไม่พูดมากเหมือนคนชาติอื่นๆ ไม่ยิ้มหัวมากกลัวจะเสียมารยาท นี่เป็นลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ทำให้คนต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นคิดอย่างไร การไม่ค่อยพูดจาหรือไม่แสดงความรู้สึกออกทางหน้าตา ทำให้คนต่างชาติไม่ค่อยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ อย่างไร

อังกฤษ ประเทศสหราชอาณาจักร หรือที่เรารู้จักกันอย่างดีในนามของประเทศอังกฤษที่เรียกชื่อหนึ่งว่า เป็นภาษาอังกฤษ United Kingdom of Great Britain and Northern lreland อังกฤษประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติได้แก่ชาวเวลล์ ชาวสก๊อต ชาวอังกฤษ และชาวไฮร์แลนด์ ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะอยู่รวมกันอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อถือตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติของตน เช่น ชาวสก๊อต ตามปกติมีลักษณะเป็นเงียบขรึมจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะชาวสก๊อตที่เป็นชาวภูเขา เป็นคนที่เงียบขรึมที่สุด คนเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ตามสภาพที่ต้องตรากตรำทำงานหนัก และเนื่องจากความลำบากในภูมิประเทศที่พวกเขาต้องอาศัยทำมาหากินนี่เองที่ทำให้ชาวสก๊อตส่วนมากตระหนี่ถี่เหนียวจนเป็นที่ร฿จักดี ส่วนชาวเวลล์นั้น มีนิสัยตรงกันข้ามเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน ช่างพูด ในขณะที่ชาวไอร์แลนด์เป็นคนจริงจัง หัวรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่คนต่างชาตินึกถึงคนอังกฤษ จะหมายถึงทุกชาติที่รวมกันเป็นประเทศอังกฤษ ไม่ได้คำนึงถึงชาวสก๊อตหรือ ชาวเวลล์ หรือ ชาวอังกฤษ ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติเป็นเรื่องภายในคนอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีระเบียบ รักสวยรักงาม แต่งตัวเรียบร้อย การรับประทานอาหารต้องมีกฎเกณฑ์ เช่นต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย เมื่อจะเข้าร่วมในโต๊ะอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การเสริฟอาหารจะต้องเรียงตามลำดับที่ละอย่าง และมารยาทในการรับประทานอาหาร วิธีการใช้ช้อนส้อม การใช้แก้ว จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดื่มเป็นต้น นอกจากนี้คนอังกฤษส่วนมากยังชอบกีฬา โดยเฉพาะการแข่งม้า การแข่งขันฟุตบอล และการเล่นคริกเก็ต เป็นต้น รู้จักใช้ไหวพริบเข้าแก้ไข เอาตัวรอดได้ ไม่ตื่นเต้นง่าย ๆ เป็นคนประหยัด และสุขุมรอบคอบ ทำอะไรมีพิธีรีตรองจนเป็นที่กล่าวกันว่า “ผู้ดีอังกฤษ” จากลักษณะนิสัยเหล่านี้ทำให้ภาษาอังกฤษของคน อังกฤษก็มีกฎเกณฑ์ และระเบียบมากกว่าภาษาอังกฤษของประเทศอื่น และคนอังกฤษจะดูถูกดูหมิ่นมาก ถ้าคนที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดไม่ถูกไวยากรณ์หรือไม่ถูกสำเนียง

ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตะวันตก มีประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองมาช้านาน ประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ปรัชญา วรรณคดี ลักษณะสังคม แฟชั่น หรือแม้แต่วิธีการดำเนินชีวิตโดยการแสวงหาความสุข และอาหารการกิน ภาษาประจำชาติได้แก่ภาษาฝรั่งเศสนับว่าเป็นภาษาสากลอันดับที่สองรองจากภาษาอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิก ชาวฝรั่งเศสปัจจุบัน จะได้รับการฝึกฝนเล่าเรียนอย่างหนักเช่นเดียวกับบิดามารดาที่ต้องทำงานของตนอย่างหนักหน่วงเช่นกัน อย่างไรก็ตามความรู้สึกนึกคิดของชาวฝรั่งเศสทุกคนมักจำสำนักว่า “เด็กที่มุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียนมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเล่นเสียบ้าง มักจะทำให้กลายเป็นเด็กสมองทึบก็ได้” ด้วยเหตุนี้ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่จึงถือว่าการพักผ่อนหย่อนใจ การแสวงหาความสุขใส่ตนในด้านต่าง ๆ ล้วนปรากฎอยู่ในสายเลือดของชาวฝรั่งเศส ลักษณะพิเศษนี้สังเกตเห็นได้จากความร่าเริงสนุกสนานของคนฝรั่งเศสและวิธีการหาความสุขของพวกเขาก็มีให้เห็น โดยทั่วไปตามสถานที่พักผ่อนและตามสถานเริงรมย์ที่มีอยู่ดาษอื่นในฝรั่งเศส ด้วยอาหารการกินนั้นชาวฝรั่งเศส มีรสนิยมในการประกอบอาหารประจำชาติจนเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมาช้านาน อาหารของฝรั่งเศสจึงปรากฎอยู่ในรายการอาหารของภัตตาคารใหญ่ ๆ และหรูหราทั่วโลก นอกจากนี้แล้วกรรมวิธีการผลิตเหล้าองุ่นและเนยแข็งของฝรั่งเศส จัดว่าวิเศษที่สุดในโลก โดยเฉพาะเนยแข็งนั้นจะทำมาจากน้ำนมและมีรสอร่อยแตกต่างกันไปถึง 400 ชนิด สำหรับเหล้าองุ่นนั้นก็มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมาช้านานและเป็นที่นิยมสำหรับนักดื่มทั่วโลกอีกด้วย

ชาวฝรั่งเศสรุ่นใหม่นิยมเล่นกีฬาประเภทที่ใช้พละกำลังและเสี่ยงภัย กีฬาที่นิยมมากที่สุดได้แก่การแข่งรถชาวฝรั่งเศสเป็นคนที่มีความคิดหลักแหลม รักในด้านศิลปะและวรรณกรรม เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเป็นชาติที่รักอิสรภาพ เสรีภาพมาก เป็นคนสนุกสนานร่าเริง รักความมีระเบียบวินัย ชอบออกคำสั่ง แต่ไม่ชอบการวางอำนาจ เป็นคนมีเหตุมีผล จะเห็นได้ว่านักปราชญ์ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นชาวฝรั่งเศส

เยอรมัน ชาวเยอรมันเป็นชนชาติที่ขยัน ประหยัด เป็นนักค้นคว้า ทุ่มเทและมีความอดทนสูง ภายหลังจากการประกาศยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไขในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากสภาพบ้านเมืองที่ถูกทำลายยับเยิน ชาวเยอรมันได้สร้างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่แข็งแกร่งขึ้นมา ซึ่งมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันรุ่งเรืองประเทศหนึ่งในโลกในเวลาต่อมา ชาวเยอรมันเป็นคนจริงจัง มากขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านไป คนเยอรมันได้พยายามคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านไปในอดีตและยอมรับความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณสมบัติที่ดีของตน ชาวเยอรมันเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายดังจะเห็นได้ว่าชาวเยอรมันมีนักศิลปินที่มีชื่อมากมาย และเมืองทุกเมืองจะมีโรงละครหรือคณะอุปรากรมีการแสดงคอนเสริต์อยู่ทั่วไป นอกจากนี้คนเยอรมันยังคงเป็นคนที่ชอบสนุกสนาน ชอบเดินทางเนื่องจากภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ ป่าอันงดงาม และในเยอรมันมีวันหยุดมาก เวลาทำงานน้อยกว่าชาวอังกฤษ หรือชาวฝรั่งเศส ดังนั้นชาวเยอรมันจึงนิยมท่องเที่ยวแบบบุกป่าฝ่าดง เป็นกลุ่ม ในเยอรมันจะมีบ้านพักเยาวชนราคาถูกไว้บริการ นับเป็นประเทศแรกที่จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสเยาวชนได้เดินทางไปค้างคืน นอกจากจะท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วชาวเยอรมันส่วนใหญ่ยังนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย ชาวเยอรมันเป็นคนรักอิสระและชอบช่วยเหลือตนเอง รักความสะอาดยกย่องคนมีอำนาจ มีความเป็นมิตรกับชาวต่างประเทศและชอบแสดงความยินดีออกทางสีหน้า เหนือสิ่งอื่นใดมีความภูมิใจในประเทศของตน

สวิส “รวมกันเราอยู่” (unity through diversity ) เป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำจิตใจของชาวสวิสทุกคนที่ได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด ชาวสวิสทุกคนมีจิตใจรักชาติบ้านเมืองของตนอย่างเหนียวแน่นทั้ง ๆ ที่มีภาษาพูดแตกต่างกันออกไปถึง 4 ภาษา กล่าวคือ พลเมืองส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือและตะวันออก จะใช้ภาษาเยอรมัน ส่วนพวกที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกจะพูดภาษาฝรั่งเศส ส่วนที่อาศัยอยู่ในดินแดนลุ่มแม่น้ำ กิชิโน จะพูดภาษาอิตาเลียน บางส่วนใช้ภาษาลาตินหรือภาษาโรมันโบราณ

ชาวสวิสถือหลักการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงได้มีมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาเอกชนเป็นจำนวนมาก และมีการศึกษาระบบโรงเรียนมัธยมกินนอน ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า public school อยู่จำนวนมาก

เนื่องจากภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและมีหิมะปกคลุม ชาวสวิสจึงนิยมเล่นสกี เล่นสเก็ตน้ำแข็ง ตลอดจนการไต่เขา เป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งนักไต่เขาจากประเทศอื่น ๆ ก็ชอบเดินทางไปไต่เขาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ชาวสวิสเป็นคนรักครอบครัว รักความสะอาด ถือว่าเป็นบ้านเมืองถิ่นที่พักอาศัยอันควรหวงแหน ผู้หญิงทุกคนจะต้องดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สะอาด เป็นระเบียบมากที่สุดประเทศหนึ่ง

สวีเดน ชาวสวีเดนมีความ รักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีคุณสมัติข้อดีด้านการทำงานหนัก ขยัน และอดทน แต่ก็รู้จักแบ่งเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีเป็นการแสวงหาความสุขให้ตนเองตามโอกาสอันควร การเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นการออกกำลังกาย กีฬาประจำชาติได้แก่ ฟุตบอล นอกจากนี้การเดินทางท่องเที่ยวไปตั้งค่ายพักแรมต่างแหล่งต่าง ๆ การขี่จักรยาน ขับรถเที่ยว เทนนิส และกอล์ฟ เป็นกีฬาที่โปรดปรานของชาวสวีเดน การออกกำลังสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร และ รักกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้ชาวสวีเดนมีรูปร่างกำยำล่ำสันมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยมากชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศเขตร้อน โดยเฉพาะที่ที่มีน้ำทะเลอันอบอุ่น

ตามธรรมดาโดยทั่วไปชาวสวีเดน นับถือศาสนาเดียวเหมือนกันหมดประมาณร้อยละ 90 ของพลเมืองทั้งประเทศนับถือศาสนาคริสเตียน นิกายโปรเตนแตนท์ การเลือกนับถือศาสนาเป็นไปตามความสมัครใจ

ออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียมีชีวิตอยู่ค่อนข้างจะอิสระ เสรี และไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ถึงแม้ว่ามาตรฐานการดำเนินชีวิตของชาวออสเตรเลียจะมีความแตกต่างกันอยู่มาก แต่การบริการทางสังคม ซึ่งเป็นระบบที่ดีมากของออสเตรเลียก็ช่วยบรรเทาความยากจนและความทุกข์ยากของประชากรไปได้ คือการที่รัฐบาลมีมาตรการเก็บภาษีในอัตราสูง และมีกฎหมายควบคุมภาษีการค้างต่าง ๆอย่างชัดเจนและถูกต้อง เงินภาษีดังกล่าวจึงถูกนำมาเป็นสวัสดิการให้กับคนในชาติทั้งเรื่อง ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพ อนามัย จึงทำให้คนออสเตรเลียมีความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยลดความแตกต่างในสังคมให้น้อยลง ในออสเตเรียจึงไม่มีสังคมของชนชั้นสูง ไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งผูกขาดความมีอำนาจทางการเมือง การค้า ความเสมอภาคในสังคมของออสเตรเลียจึงเกิดขึ้นเพราะชาวออสเตรเลียคำนึงถึงเสรีภาพส่วนบุคคล และต่อต้านการใช้อำนาจและการใช้อิทธิพลทางการเมืองเป็นสำคัญ

กีฬานับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชาวออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียเข้าร่วมในการเล่นกีฬามากกว่าประชากรในประเทศอื่น ๆ และมักจะพบว่าชาวออสเตเลยเกือบทุกคนมีความสามารถพิเศษในกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอ โดยทั่วๆ ไปแล้วออสเตรเลียมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงจึงมีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ถึงแม้ชาวออสเตรเลีย จะมีชั่วโมงในการทำงานเท่า ๆ กับประชากรในอเมริกาเหนือและอังกฤษ แต่ชาวออสเตรเลียก็คำนึงถึงชั่วโมงของการพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญ

สำหรับนิสัยของชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่คล้ายกับชาวยุโรป คือรักความเป็นระเบียบ มีความคิดก้าวหน้า ซึ่งจากคำที่เล่ากันมาบอกว่าแต่เดิมชาวออสเตรเลียเป็นพวกที่มีความเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนต่างชาติ มีความเป็นสุภาพบุรุษ แต่มาปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมีผู้ที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานที่มาจากทางแถบเอเชียเพิ่มเป็นจำนวนมาก ชาวออสเตรเลียจึงมองเหมือนว่าชาวต่างชาติเหล่านี้จะเข้ามาแย่งสิ่งต่าง ๆ ของพวกเขา เช่น หน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ จึงทำให้ชาวออสเตรเลียดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย

นอร์เวย์ เป็นประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวีย ประกอบด้วย สวีเดน และ ฟินแลนด์ ชาวนอร์เวย์ชอบดำเนินชีวิตอยู่นอกบ้าน คนทุกวัยนิยมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายกลางแจ้ง ในฤดูหนาว ส่วนในฤดูร้อนจะพักผ่อนด้วยการเล่นเรือไปตามเกาะแต่ง หรือตกปลาวันหยุดงานประจำปีที่สำคัญของชาวนอร์เวย์คือ วันคริสมาสและวันอีสเตอร์ ส่วนวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ ในวันนั้นจะมีการเดินขบวนสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ นักเรียนตามโรงเรียนทุกแห่งต้องมีส่วนร่วมในงานพิธีด้วย ในวันนั้นจะมีการแต่งกายตามประเพณีนิยม ทุกคนมีธงชาตินอร์เวย์โบกสบัดอยู่ในมือถือว่าเป็นวันสำคัญของชนทั้งชาติ

นอร์เวย์ มีภูมิประเทศที่งดงาม แต่ค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่จึงจะดำเนินชีวิตอย่าวไวกิงก์

การดำเนินชีวิตเป็นชาวเรือประกอบอุตสาหกรรมการประมง เป็นช่วงต่อเรือเดินสมุทรและเรือสินค้าให้แก่ชาวโลกและใช้ในประเทศจะเห็นว่ามีเรือสินค้าขนาดใหญ่ของนอร์เวย์ทำการลำเลียงขนส่งสินค้าอยู่ในเมืองท่าแทบทุกแห่งของโลก ชาวนอร์เวย์ได้พัฒนากิจการอุตสาาหกรรมให้ก้าวหน้าจนทำให้ชาวนอร์เวย์มีชีวิตความเป็นอยู่ดีมาจนปัจจุบันนี้

นิวซีแลนด์ ผู้ที่เดินทางไปนิวซีแลนด์มักจะตั้งข้อสังเกตว่าชาวนิวซีแลนด์นั้น “เป็นชาวอังกฤษมากกว่าชาวอังกฤษแท้ ๆ เสียอีก” อาจเป็นเพราะว่าบริเวณหน้าบ้านของชาวนิวซีแลนด์จะมีสวนดอกไม้ปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สำเนียงการพูกของชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับการศึกษาและการมีสถาบันหลายอย่างแบบอังกฤษ ทุกวันนี้ความเป็นอังกฤษของชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เลอะเลือนไป เนื่องจากมีผู้อพยพเข้ามมากขึ้น ได้รับอิทธิพลจากยุโรปมากขึ้น และการผสมผสานกันเป็นชาวนิวซีแลนด์ในยุคนี้

นิวซีแลนด์มีจำนวนประชากรน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ เมื่องเป็นเช่นนี้ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จึงมีบ้านเรือนเป็นของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอยู่แฟลดและทำให้ชาวนิวซีแลนด์ทุกคนมีสถานที่พักผ่อนกลางแจ้ง แม้กระทั่งผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองก็มักจะมีบ้านพักตากอากาศของตนตามบริเวณชายทะเลหรือภูเขา

เมื่อเป็นดังเช่นนี้ก็ย่อมหมายความว่า กกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเล่นกีฬากลางแจ้งกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งของชีวิตชาวนิวซีแลนด์ ชาวนิวซีแลนด์ใช้ชีวิตยามพักผ่อนด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น คริกเกต เทนนิส กอล์ฟ ชอคเกอร์ โยนโบว์ลิ่งกลางแจ้ง สกี ปีนเขา แข่งม้า ว่ายน้ำ เล่นเรือ และโต้คลื่นเล่น กีฬากลางแจ้งดังกล่าว แม้จะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ประชาชนชาวนิวซีแลนด์ก็ดี แต่ก็ไม่มีกีฬาประเภทใดได้รับความสนใจมากเท่า รักบี้ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติขิงนิวซีแลนด์ เมื่อถึงฤดูหนาวของทุกปีชาวนิวซีแลนด์จะให้ความสนใจในกีฬารักบี้มากจนกระทั่งทีมรักบี้ของชาวนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากนั้นกีฬานิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลกคือ การวิ่งระยะไกล ซึ่งนักกีฬาที่มีชื่อเสียง รวมทั้งกีฬารถแข่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงมากเช่นกัน

แคนาดา การเป็นประเทศที่มีสองภาษาและมีวัฒนธรรมของชนหลายชาติ กอรปกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนชาติอื่น ๆ และการมีสภาพแวดล้อมในแบบของดินแดนที่อยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อโครงสร้างของวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา ตลอดจนการแสดงออกของชาวแคนาดาในทางศิลปะต่าง ๆ

การขยายตัวอย่างขนานใหญ่ในด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศในช่วงไม่มี่กีที่ผ่านมานี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางภาคเอกชนและรัฐบาล สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นชาติที่มีสองภาษา การมีวัฒนธรรมหลายรูปแบบและการเป็นประเทศที่ประกอบด้วยแคว้นต่าง ๆ หลายแคว้นของประเทศแคนาดา เผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อุปนิสัย และลักษณะท่าทางในระหว่างชาวแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษนั้นผิดแผกแตกต่างกันในวงกว้าง ในขณะที่แคนาดาในส่วนที่เป็นฝรั่งเศสดูจะเป็นชุมชนที่มีความเป็นวงศ์วรรณเดียวกันมากว่าในด้านเชื้อชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรมาที่เป็นภาษาาอังกฤษนั้นได้รับการกระตุ้นส่งเสริมจากศูนย์ต่างหลายแห่งทั่วประเทศ และสำหรับโรงละคร การดนตรี ระบำบัลเลย์ พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงศิลปวัตถุ มหาวิทยาลัย โทรทัศน์ และการสร้างภาพยนตร์แล้ว นครโตรอนโตนับเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่โดยเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ

นครมอนทรีออล ซึ่งเป็นนครที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก นับเป็นแหล่งของวัฒนธรรมแคนาดาในแบบฝรั่งเศส อันรวมไว้ด้วยศิลปะในทุก ๆ แขนง นครนี้เป็นหนึ่งในด้านโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศส และเป็นศูนย์กลางการสร้างภาพยนตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตลอดจนเป็นที่ตั้งของบริษัทประกอบกิจการทางด้านศิลปที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท มีชาวแคนาดาเชื้อชาติยุโรปและเอเชียมากมายที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งภาษาและขนบธรรมเนียมของตัวเอง ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งของท้องถิ่นในหลาย ๆ เมือง ศาสนาที่ประชาชนนับถือมากที่สุด คือ โรมันแคทอลิก รองลงมา คือ โปรแตสแตนท์

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งในโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ การอุตสาหกรรมและการทหาร ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเกิดได้ด้วยสาเหตุใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ

  1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
  2. ความสามารถของประชากรในอันที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
  3. ความสามารถของคนอเมริกันในการรวมเป็นชาติหนึ่งชาติเดียวกัน ทั้งที่สืบเชื้อสายมา จากชาติต่าง ๆ ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นปึกแผ่นมั่นคงดำรงอยู่จนทุกวันนี้

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่มีอยู่อาศัยเป็นสัดส่วน โดยเช่าห้องอยู่เป็นสัดส่วนในอาคารหลังเดียวกันบ้าง อยู่บ้านเดี่ยว ๆ เป็นเอกเทศบ้าง ตามเมืองใหญ่ ๆ มีอาคารสงเคราะห์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสงเคราะห์คนมีรายได้ต่ำมากมาย ประมาณสามในห้าของประชากรอเมริกันอยู่ในประเภทคนมีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูง คนอเมริกันโดยมากอาจหาความสะดวกสบายในการดำรงชีพอยู่อย่างทันสมัย มีอุปกรณ์ทุ่นแรง และรถยนต์ส่วนตัวใช้ คนงานชั้นกลางอาจหาเงินซื้อรถยนต์ได้หนึ่งคันทุกสี่หรือห้าปี

สำหรับการอนามัยและการแพทย์ก็มีโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขเป็นจำนวนมากอยู่ทั่วไป ประชากรส่วนมากมีประกันเกี่ยวกับการป่วยไข้เพื่อช่วยค่ารักษา ส่วนผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์จะจ่ายก็ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาล โรงพยาบาลหลายแห่งให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ไม่มีกำลังทรัพย์

ชาวอเมริกันนิยมดนตรีทุกชนิด ชอบไปชมละคร ละครโอเปรา ละครดนตรี ระบำ บัลเลต์ และฟังคอนเสิร์ตกันมาก ส่วนกีฬาที่โปรดปรานก็ได้แก่ว่ายน้ำ ขี่จักรยาย เล่นเรือ เล่นสเก็ต สกีในฤดูหนาว และกีฬาใช้ลูกบอลทุกประเภท

ชาวอเมริกัน โดยทั่วไปมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ทุกคนช่วยกันทำงานบ้าน ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่มีการจ้างคนใช้ไว้ทำงานบ้าน แต่จะมีเครื่องผ่อนแรงเช่นเครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน เป็นต้น อาหารที่รับประทานก็จะทำอย่างง่าย ๆ โดยไม่ให้ต้องเสียเวลาหุงต้มนาน แต่คำนึงถึงคุณภาพของอาหารมาก อาหารที่เป็นที่นิยมแพร่หลายได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์และพิซซ่า

ชาวเอมริกันเป็นชาติที่รักอิสระเสรีมากประเทศหนึ่ง และระบบการปกครองเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมาก เป็นชาติที่คำนึงถึง สิทธิมนุษยชนมากที่สุด ชอบให้เป็นที่รู้จักของผู้อื่น การจะทำอะไรจะต้องให้เป็นที่รู้กันทั่ว เป็นคนจริงจัง เคยมีคนให้ความคิดเห็นถึงชาวอเมริกันว่า ถ้าชาวอเมริกันคิดจะทำอะไรขึ้นมาแล้วจะทำอะไรขึ้นมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแค่ไหน เช่น การเดินทางไปในโลกพระจันทร์ หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ

ซาอุดิอารเบีย เป็นชาติอาหรับชาติหนึ่งที่จัดว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งได้แก่ น้ำมันเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ซึ่งทำให้ประเทศซาอุดิอารเบียเปลี่ยนจากประเทศที่ยากจนมาเป็นประเทศที่มั่งคั่งและเป็นที่รู้จักดีทั่วโลก

การดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ อาจแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ พลเมืองที่อาศัยอยู่อย่างเป็นหลักแหล่งตามชุมชนต่าง ๆ ส่วนหนึ่งกับพลเมืองที่ชอบท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นหลักแหล่งอีกส่วนหนึ่ง ส่วนแรกมักอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านชาวไร่ชาวนาในโอเอซิสทั่วไปหรือในบริเวณตัวเมืองชนบทและนครใหญ่ ๆ ในปัจจุบันชาวซาอุดิอารเบีย ทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นกรรมกร ตามโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งตามโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีอยู่มากมายภายในประเทศ ส่วนพวกที่ไม่ชอบอยู่เป็นหลักแหล่ง คือชาวเบดูอิน มักเดินทางเร่ร่อนกันเรื่อยไป สักแต่ว่าที่ใดมีน้ำหญ้าสมบูรณ์พอจะเลี้ยงอูฐ ม้า ลา แพะ แกะ พร้อมทั้งมีตลาดพื้นเมือง เพื่อให้ได้ค้าขาย ปศุสัตว์ หนังและขนสัตว์ของพวกเขา คนเหล่านั้นก็มักจะพักอยู่ที่นั่นอย่างไม่ต้องอนาทรร้อนใจแต่อย่างใด

ชาวซาอุดิอารเบียก็เหมือนกับชาวอาหรับชาติอื่น ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และใช้บทบัญญัติของศาสนาเป็นหลักกฎหมายปกครองประเทศและเป็นหลักศีลธรรมของประชาชน ดังนั้น จึงมีผลต่อการแต่งกายของประชาชน ซึ่งบัญญัติขอบข่าย ดังนี้

  • เป็นผู้ชายต้องปกปิดอวัยวะของร่างกายที่มีอยู่ระหว่างสะดือถึงหัวเข่าให้สวมหมวกหรือใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วย ใช้เครื่องประดับที่เป็นทองคำไม่ได้แต่เด็กชายใช้ได้
  • ผู้หญิงต้องปกปิดอวัยวะของร่างกาย แต่ใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ทุกชนิด

ดังนั้น การแต่งกายของผู้ชายได้แก่สวมเสื้อชั้นในยาวลงการกรอมข้อเท้าเรียกกันว่า Thobe แล้วก็สวมเสื้อชั้นนอกเรียกว่า Aba ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ๆ กับมีผ้าโพกศีรษะ ส่วนผู้หญิงก็สวมเสื้อคลุมยาวมีผ้าปิดหน้าตามธรรมเนียมของชาวมุสลิม แต่ตามนครใหญ่ ๆ พวกหญิงมักนิยมแต่งกายแบบชาวตะวันตกยิ่งขึ้นในระหว่างที่อยู่บ้าน

ในสังคมของชาวอาหรับ ผู้ชายเป็นที่ยกย่องในสังคมถือว่าเป็นผู้นำ ผู้หญิงเป็นผู้รับใช้สังคม เป็นเหมือนทาสเหมือนบริวาร ผู้หญิงและผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานจะพบกันไม่ได้ และผู้ชายก็ไม่มีสิทธิเปิดผ้าคลุมหน้าของหญิง คือหลักศาสนาบัญญัติไว้ว่า ถ้ามีผู้อื่นอยู่ด้วย ผู้ชายและผู้หญิงต้องปิดอวัยวะ ถ้าเปิดก็จะถือว่าเป็นบาป ศาสนาส่งเสริมไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสังคม เมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องปรนนิบัติรับใช้สามี โดยเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ ทำงานบ้านเลี้ยงดูบุตร ออกทำงานนอกบ้านไม่ได้ ไม่มีสิทธิยุ่งเกี่ยวในกิจการของสามี เพราะถือว่าสามีเป็นผู้นำและมีหน้าที่ตัดสินใจได้เท่านั้น

ปัจจัยในการสร้างความแตกต่างของนักท่องเที่ยว >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย