วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์

      ในภาพรวมมโนทัศน์ของกวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นไปในทำนองเดียวกันกับมโนทัศน์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้น ทั้งมโนทัศน์ต่อมนุษย์และมโนทัศน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกวีหญิงจะใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการแสดงมโนทัศน์ของตน

กวีหญิงใช้กลวิธีการนำเสนอวรรณกรรมด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยใช้ร้อยแก้วนำเสนอเรื่องประเภทสารคดีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และใช้ร้อยกรองกับเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ซึ่งการใช้ร้อยกรองกับบันเทิงคดีเป็นเรื่องเหมาะสมเพราะเอื้อต่อการสร้างอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ นอกจากนี้กวีหญิงยังใช้คำประพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษคือกลบท แทรกในวรรณกรรมของตนเพื่อ ให้น่าสนใจและเพื่อแสดงความสามารถในการประพันธ์ด้วย กวีหญิงส่วนใหญ่จะดำเนินรอยตามขนบนิยมใน การแต่งวรรณกรรม มีเพียงบางคนที่สร้างสรรค์วรรณกรรมโดยแหวกขนบนิยม ซึ่งทำให้วรรณกรรมมีความแปลกใหม่น่าสนใจ

 

อัตลักษณ์ที่เด่นชัดของกวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือ กวีหญิงส่วนใหญ่เป็นชาววังที่มีชีวิตผูกพันกับราชสำนักฝ่ายใน พระมหากษัตริย์และเจ้านาย กวีจึงเล่าเรื่องราวที่ได้รู้หรือพบเห็น อย่างไรก็ตาม กวีหญิงได้แสดงความสนใจต่อเหตุการณ์บ้านเมือง และเรื่องในทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย แม้ว่าการรับรู้ข้อมูล เรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการแต่งวรรณกรรมจะมีจำกัด รวมทั้งคติความเชื่อทางพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องกีดกั้นหรือกำหนดบทบาทของเพศหญิงในเรื่องศาสนาอยู่ก็ตาม แต่กวีหญิงก็ได้ใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งยังมีการปรากฏของตัวตนกวี และที่สำคัญกวีหญิงเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งวรรณกรรมให้แตกต่างจากวรรณกรรมในอดีตอีกด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย