สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

1. วัตถุประสงค์ของสังคม คือ เจตจำนงของสมาชิกสังคมส่วนรวมที่มุ่งจะได้สวัสดิการสูงสุด แต่ความหาได้ยากของเศรษฐทรัพย์เป็นขอบเขตที่ไม่อำนวยให้มีการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้น จึงต้องมีการเลือกอย่างสมเหตุสมผลให้บรรลุสวัสดิการภายในของเขตของความหาได้ยากนั้น

2. ตามปกติ การทำงานของระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมที่สุดสามารถพิจารณาในรูปของฟังก์ชั่นได้ 3 ฟังก์ชั่น คือ ฟังก์ชั่นการเลือก ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ และฟังก์ชั่นสวัสดิการ แต่ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ พิจารณาจาก 2 ฟังก์ชั่นแรกเท่านั้น ฉะนั้น ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้จึงมีได้ไม่จำกัดจำนวน

3. เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพสำหรับสวัสดิการสูงสุดประกอบด้วยเงื่อนไขที่จำเป็นและเงื่อนไขที่จำเป็นได้แก่ เงื่อนไขในการผลิต เงื่อนไขในการบริโภค และเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยน ส่วนเงื่อนไขที่เพียงพอคือ ฟังก์ชั่นทั้งหลาย เมื่อเขียนเป็นกราฟต้องมีลักษณะโค้ง

4. เงื่อนไขของการแข่งขันสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายรายได้ของปัจจัยการผลิต เงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าสังคมจะบรรลุถึงสวัสดิการสูงสุด

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย