สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต

1. สวัสดิการสังคมขึ้นอยู่กับระดับอรรถประโยชน์ของปัจเจกชนแต่ละคนและระดับอรรถประโยชน์ของปัจเจกชนขึ้นอยู่กับสินค้าที่เขาได้มาและปัจจัยการผลิตที่เขาขายไป
2. ชนิดและปริมาณของสินค้าและปัจจัยการผลิตเป็นขอบเขตในการเลือกของปัจเจกชนและสังคม
3. สวัสดิการของสังคมอาจขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าและปัจจัยการผลิตที่มี
4. ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้อาจหาได้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต

ฟังก์ชั่นสวัสดิการแบบพาเรโต้ในพิสัยอรรถประโยชน์

ลักษณะและคุณสมบัติของฟังก์ชั่นสวัสดิการแบบพาเรโต้ในพิสัยอรรถประโยชน์
ลักษณะ : สวัสดิการเป็นฟังก์ชั่นโดยตรงต่อระดับอรรถประโยชน์ของปัจเจกชนทุกๆ คนในสังคม

คุณสมบัติ :
1. สวัสดิการ คือวัตถุประสงค์ของสังคมส่วนรวม
2. สวัสดิการระดับหนึ่งแทนค่าระดับอรรถประโยชน์ชุดหนึ่งของปัจเจกชน
3. สวัสดิการมีระดับต่างกันได้ และ ณ สวัสดิการระดับเดียวกัน หากคนหนึ่งได้อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้น อีกคนหนึ่งต้องเสียอรรถประโยชน์

ขอบเขตของการเลือกในพิสัยของสินค้าและปัจจัยการผลิต

1. การเลือกผลิตระหว่างบรรดาสินค้าจะได้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตของชุมชน ซึ่งแสดงให้รู้ขอบเขตอย่างมากที่สุด ที่เราสามารถผลิตสินค้าแต่ละชนิดได้
2. การเลือกใช้ระหว่างบรรดาปัจจัยการผลิต จะได้เส้นผลผลิตเท่ากันของชุมชน ซึ่งแสดงขอบเขตอย่างน้อยที่สุดที่เราสามารถใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท
3. การเลือกใช้ปัจจัยประเภทหนึ่ง ผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง จะได้เส้นการผลิต ซึ่งแสดงให้รู้ขอบเขตของการใช้ปัจจัยน้อยที่สุดโดยได้สินค้ามากที่สุด

สวัสดิการในพิสัยของสินค้าและปัจจัยการผลิต

1. เส้นสวัสดิการในพิสัยสินค้า แสดงปริมาณต่ำสุดของสินค้าที่จะได้สวัสดิการที่ต้องการ
2. เส้นสวัสดิการในพิสัยปัจจัยการผลิตแสดงปริมาณสูงสุดของปัจจัยการผลิตที่ใช้เพื่อให้ได้สวัสดิการที่ต้องการ
3. เส้นสวัสดิการในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิตแสดงปริมาณต่ำสุดของสินค้าซึ่งใช้ปัจจัยการผลิตมากที่สุดเพื่อให้ได้สวัสดิการที่ต้องการ

ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต

1. เงื่อนไขจำเป็นและเงื่อนไขเพียงพอที่จะได้สวัสดิการสูงสุดในพิสันสินค้าและปัจจัยการผลิต ภาวะจำเป็นคือ จุดสัมผัส Q ของทั้ง 3 ฟังก์ชั่น ภาวะพอเพียง เพราะจุสัมผัส เป็นจุดที่ให้ระดับสวัสดิการสูงสุด
2. พิสัยสินค้า มีตัวมีตน มีขนาด วัดได้ เป็นหน่วยนับ และฟังก์ชั่นการเลือกก็อยู่ในพิสัยนี้ เป็นอาทิ พิสัยอรรถประโยชน์ เป็นแหล่งเกิดของฟังก์ชั่นสวัสดิการแบบพาเรโต้ เกี่ยวกับการกระจายรายได้ หลักการชดเชย วิจารณญาณขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย