สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ

1. การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การผลิตจนถึงระดับที่ว่าจะเพิ่มผลผลิตขึ้นไปอีก โดยไม่เพิ่มปัจจัยการผลิต ย่อมเป็นไปไม่ได้
2. การแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพคือ การกระจายสินค้าจนถึงระดับที่ว่าจะให้สินค้าแก่คนหนึ่งเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงขึ้นโดยไม่ทำให้อีกคนหนึ่งได้รับความพอใจลดลง ย่อมเป็นไปไม่ได้
3. ภาวะเหมาะสมที่สุดมีได้หลายภาวะบนเส้นเขตแดนของการเลือก แต่ภาวะยอดเหมาะสมที่สุดมีได้ภาวะเดียว ณ จุดสัมผัสระหว่างเส้นสวัสดิการของสังคมกับเส้นเขตแดนของการเลือก
4. เงื่อนไขเพียงพอสำหรับภาวะเหมาะสมที่สุดคือ ฟังก์ชั่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้องต้องโค้ง

ประสิทธิภาพในการผลิต

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแบบพาเรโต้มีดังนี้ คือ

1. MRT1XY =…..= MRTNXY
2. MRTS1BA =….= MRTSNBA
3. MPP1A =….= MPPNA

ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพแบบพาเรโต้

1. MRS ระหว่างสินค้าของทุกคนต้องเท่ากัน
2. MRS ระหว่างปัจจัยของทุกคนต้องเท่ากัน
3. MRS ระหว่างปัจจัยหนึ่งกับสินค้าหนึ่งของทุกคนต้องเท่ากัน

ภาวะเหมาะสมที่สุดกับภาวะยอดเหมาะสมที่สุด

ภาวะเหมาะสมที่สุดมีได้หลายภาวะ แต่ภาวะยอดเหมาะสมที่สุดมีได้ภาวะเดียว และต่างก็มีเงื่อนไขที่จำเป็นเหมือนกัน คืออยู่บนเส้นเขตแดน

เงื่อนไขเพียงพอสำหรับภาวะเหมาะสมที่สุด

คติที่ว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวาน มีนัยทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ คือ กิจกรรมนี้ให้พิจารณาภาวะเหมาะสมที่สุดเชิงพลวัต ถ้า MEC > MRTP ก็ควรอดออมการบริโภคในปัจจุบัน เพื่อการลงทุนที่เกินคุ้มในอนาคตที่ไม่นานเกินรอ แต่ถ้า อนาคต ยังอยู่ไกลลิบ สถานการณ์อาจไม่แน่นอน ทำให้ MEC < MRTP แล้ว การอดออมอาจกลายเป็นว่า อดทั้งเปรี้ยวทั้งหวาน ก็ได้

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย