สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบตลาด
การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมฯ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสถาบัน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ระบบเศรษฐกิจกับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
ดัชนีและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรฯ
การประเมินผลโครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
การบริหารสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

การบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคม

การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

1. ดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์อาจตรงหรือไม่ตรงกับภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ก็ได้
2. การกระจายกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตและในผลิตผล (หรือรายได้แท้จริง) ของระบบการแข่งขันสมบูรณ์มีนัยแตกต่างกันทางสวัสดิการแบบพาเรโต้

ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้กับดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์

ระบบสังคมนิยมที่มีการควบคุม หากทำได้สมบูรณ์ตามทฤษฎี ก็จะได้ภาวะเหมาะสมที่สุดแบบ พาเรโต้

การกระจายรายได้และปัจจัยการผลิตกับการแข่งขันสมบูรณ์

ถ้าหากการกระจายปัจจัยการผลิตแต่แรกเป็นไปอย่างยุติธรรม การแข่งขันสมบูรณ์จะบรรลุถึงยอดเหมาะสมที่สุดได้ จะมีความเป็นไปได้เมื่อ

1. การกระจายอรรถประโยชน์ที่ได้จากดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์เป็นไปอย่างยุติธรรม
2. จุดดุลยภาพของการแข่งขันสมบูรณ์ที่อยู่บนเส้นเขตแดนนั้น พิจารณาว่าเป็นจุดเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของสังคมกับขอบเขตในการเลือก
การหาภาวะเหมาะสมที่สุดแบบพาเรโต้ในพิสัยสินค้าและปัจจัยการผลิต
เงื่อนไขแห่งประสิทธิภาพ
การแข่งขันสมบูรณ์กับสวัสดิการแบบพาเรโต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย